تبلیغات
علم و ورزش - فوتبال

فوتبال

نوشته شده توسط:رضا کعب عمیر
جمعه 17 خرداد 1387-10:06 ق.ظ

 

قوانین و مقررات ورزش فوتبال

قانون اول - زمین بازی

- زمین مسابقه

زمین مسابقه باید مستطیل باشد و خط طولی زمین از خط دروازه بلندتر است.

- اندازه زمین

طول زمین نباید بیشتر از 120 متر و کمتر از 90 متر باشد. عرض زمین نباید بیش از 90 متر و کمتر از 45 متر باشد. در مسابقات بین المللی طول زمین مسابقه نباید بیش از 110 و کمتر از 100 متر و عرض آن بیش از 75 متر و کمتر از 64 متر باشد و در همه حال طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد.

- علامت‌گذاری زمین

زمین مسابقه با خطهایی به طور مشخص خط‌ کشی می شود و نباید ضخامت این خط کشی بیش از 12 سانتی متر باشد. طولانی ترین خط زمین بازی را خطوط طولی و کوتاهترین خط را خط دروازه می نامند. زمین بازی به وسیله خط میانی به دو نیمه تقسیم می شود. نقطه مرکزی زمین در وسط خط میانی مشخص می گردد و یک دایره به شعاع 15/9 متر (10 یارد) در اطراف آن رسم می شود.

- محوطه دروازه

محوطه دروازه در انتهای هر نیمه زمین به صورت ذیل تعیین می شود:

دو خط با فاصله 5/5 متر از داخل تیرهای عمودی بر روی خط دروازه به طرف گوشه‌های زمین ترسیم می گردد و این خطها نیز به فاصله 5/5 متر به داخل زمین کشیده می شود، و به وسیله خطی موازی با خط دروازه به هم متصل می شود.

- محوطه جریمه

محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین به صورت ذیل معین می شود:

در روی خط دروازه دو خط به فاصله 5/16 متر از داخل تیرهای عمودی به طرف گوشه‌ها رسم می گردد. این خطها به وسیله خطی دیگر به فاصله 5/16 متر به طرف داخل زمین بازی کشیده می شود و به وسیله خطی موازی با خط دروازه به هم متصل می شوند، که محدوده ترسیم شده را محوطه جریمه نامند. در داخل هر محوطه جریمه، یک نقطه پنالتی به فاصله 11 متر از وسط خط دروازه به طرف داخل زمین مشخص گردد. از نقطه پنالتی، قوسی به شعاع 15/9 متر در خارج از محوطه جریمه رسم می گردد.

- میله های پرچم

میله های پرچم حداقل به ارتفاع 5/1 متر در هر گوشه زمین می بایستی قرار گیرد و نباید فاصله میله مذکور کمتر از 5/1 متر باشد. میله پرچم نباید نوک تیز باشد. چنین پرچمی را می توان در دو طرف خط مرکزی که فاصله آن نباید کمتر از یک متر باشد در خارج از خط طولی قرار داد.

- قوس کرنر

در هر گوشه زمین، ربع دایره ای به شعاع 1 متر رسم می گردد که قوس کرنر نامیده می شود.

- دروازه ها

در وسط خط دروازه، دروازه ها قرار دارند که از دو تیر عمودی و یک تیر افقی تشکیل می شوند. فاصله دو تیر عمودی از یکدیگر 32/7 متر و فاصله تیر افقی از زمین 44/2 می باشد. عرض تیرهای دروازه نباید بیش از 12 سانتی متر باشد. همچنین عرض خطهای زمین مسابقه می بایستی با عرض خط بین تیرهای دروازه به یک اندازه (12 سانتی متر) باشد. تور دروازه می تواند به تیرهای عمودی و افقی پشت دروازه وصل شود ولی باید آن را به نحوی وصل نمود که مزاحم حرکت دروازه بان نباشد. رنگ تیرهای دروازه باید سفید باشد.

- سالم بودن دروازه ها

دروازه ها باید به طور محکم بر روی زمین نصب شوند. دروازه های قابل حمل تنها موقعی می توانند مورد استفاده قرار گیرد که نیاز فوق را برآورده سازند.

قانون دوم - توپ مسابقه

- توپ بازی باید گرد و کُروی باشد و از چرم و یا جنس های مناسب دیگر ساخته شده باشد.

- محیط توپ نباید کمتر از 68 سانتی متر و بیش از 70 سانتی متر باشد.

- در شروع مسابقه وزن توپ نباید کمتر از 410 گرم و بیشتر از 450 گرم باشد.

- فشار توپ در سطح دریا برابر با 6/0 الی 1/1 درصد اتمسفر می باشد. (600 الی 1100 گرم بر سانتی متر مربع)

- تعویض توپ ناقص

اگر در جریان مسابقه توپ حالت قانونی خود را از دست داد یا تَرکید:

1- بازی متوقف می شود.

2- بازی مجدداً با رها کردن توپ جدید از محلی که توپ تغییر شکل داده است شروع می شود.

3- چنانچه توپ زمانی که بازی در جریان نبوده تغییر شکل داده باشد، ضربه دروازه، ضربه کرنر، ضربات آزاد، ضربه پنالتی و پرتاب اوت، می بایستی مجدداً با ضربه با توپ جدید شروع شود.

4- توپهای استانداردی که قبل از بازی توسط داور بازدید و در اختیار توپ جمع کن ها قرار می گیرد، می بایستی مورد استفاده قرار گیرد و توپ دیگری بدون اجازه داور استفاده نشود.

تصمیمات برد بین المللی

تصمیم 1

  • در مسابقات یا رقابتهایی که تحت سرپرستی کنفدراسیون ها برگزار می شود، توپی که مورد استفاده قرار می گیرد، باید دارای یکی از سه مشخصه آرم مشخصه تعیین شده توسط فیفا باشد. فدراسیون های ملی می توانند توپهایی را که دارای یکی از سه آرم تعییین شده باشند، مورد استفاده قرار دهند.
  • وجود چنین علامتهایی روی توپ مورد استفاده نشان می دهد که با روش های لازم مورد آزمایش قرار گرفته و به تایید رسیده است.
  • توپ علاوه بر این علامتها، باید حداقل ویژگیهایی که در قانون دوم متذکر شده است را دارا باشد.

تصمیم 2

  • در مسابقات فیفا و مسابقاتی که تحت نظارت و سرپرستی کنفدراسیون ها و فدراسیون های ملی برگزار می شود، هیچ نوع تبلیغ تجاری روی توپ مجاز نیست، بجز آرم بازی ها و علامت تجاری تولید کننده توپ.

قانون سوم - تعداد بازیکنان

- بازیکنان

مسابقه می بایستی به وسیله دو تیم که تعداد بازیکنان هر تیم نباید بیشتر از 11 نفر باشد و یکی از آنها دروازه بان است، آغاز گردد. اگر تعداد بازیکنان هر تیم کمتر از 7 نفر باشد مسابقه نباید آغاز شود.

- رقابتهای رسمی

در مسابقاتی که تحت نظارت و سرپرستی فیفا و کنفدارسیون ها و یا فدراسیون های ملی برگزار می شود حداکثر از 3 بازیکن جانشین می توان استفاده کرد. مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامی چند نفر جانشین باید معرفی شود. در مسابقات بین المللی تعداد بازیکنان ذخیره 3 تا 7 نفر است.

- سایر مسابقات

استفاده از بازیکنان جانشین در بازیهای غیر رسمی و دوستانه می تواند بدون محدودیت باشد، به شرط آنکه:

1. دو تیم در حداکثر تعداد تعویض ها به توافق برسند.

2. داور قبل از شروع مسابقه از این مسئله آگاه شود.

3. اگر داور مسابقه قبل از شروع مسابقه از این مسئله مطلع نشود و یا توافقی بین دو تیم حاصل نگردد، بیش از 3 تعویض مجاز نمی باشد.

- کلیه مسابقات

در تمامی مسابقات، اسامی بازیکنان اصلی و جانشین می بایستی قبل از شروع مسابقه به داور اطلاع داده شود. اسامی بازیکنان جانشینی که نامشان به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

- چگونگی تعویض بازیکنان جانشین

برای تعویض بازیکنان جانشین شرایط زیر باید رعایت شود:

1. داور می بایستی قبل از تعویض، اطلاع داشته باشد.

2. بازیکن جانشین در صورتی می تواند داخل زمین بازی شود، که بازیکن اصلی، زمین را ترک کرده باشد و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود.

3. بازیکن جانشین در زمان توقف بازی و از خط میانی وارد می شود.

4. زمانی که بازیکن جانشین وارد زمین بازی شود، کار تعویض پایان می یابد.

5. از لحظه ایی که بازیکن جانشین وارد زمین بازی شود، جزو بازیکنان محسوب می شود و بازیکنی که تعویض شده از جرگه بازیکنان خارج می گردد.

6. بازیکنی که قبلاً در بازی بوده و تعویض شده است نمی تواند برای بار دوم وارد بازی شود.

7. کلیه بازیکنان جانشین، چه در بازی شرکت کنند و یا شرکت نکنند تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود.

- تعویض دروازه بان

هر یک از بازیکنان با اطلاع داور می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند. عمل تعویض باید در زمان توقف بازی انجام شود.

- تخلفات/ تنبیهات

اگر بازیکن جانشین بدون اجازه داور وارد زمین بازی شود.

1. بازی متوقف می شود.

2. به بازیکن جانشین با نشان دادن کارت زرد، اخطار داده می شود و از او خواسته می شود که زمین بازی را ترک کند.

3. بازی با رها کردن توپ از محل توقف، مجدداً شروع می شود (دراپ بال).

اگر بازیکنی بدون اجازه داور، جایش را با دروازه بان عوض کند:

1. بازی ادامه می یابد.

2. بعد از اینکه توپ از بازی خارج شد، بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد جریمه خواهند شد.

برای هر گونه نقض مقررات دیگر از قانون، بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد، اخطار می گیرند.

- شروع مجدد بازی

اگر بازی برای دادن اخطار توسط داور متوقف شد، بازی باید با یک ضربه آزاد غیرمستقیم به وسیله بازیکن دسته مقابل و از محل توقف مجدداً شروع شود.

- اخراج بازیکنان جانشین

1. بازیکنی که قبل از شروع بازی اخراج شود، می تواند جایگزینی از یک بازیکن جانشین داشته باشد.

2. چنانچه یک بازیکن جانشین قبل از شروع بازی و یا در جریان بازی به دلیل مشخصی از نیمکت بازیکنان جانشین اخراج شد، دیگر نمی توان بازیکن جانشین را به لیست اسامی بازیکنان جانشین اضافه کرد.

تصمیمات برد بین المللی

1. حداقل تعداد بازیکنان در یک تیم، بستگی به نظر فدراسیون های ملی دارد. برد بین المللی معتقد است که اگر تعداد نفرات یک تیم کمتر از هفت نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.

2. مربی در حین بازی می تواند از منطقه فنی برای رساندن دستورات فنی به بازیکنان خود استفاده کند، اما باید پس از رساندن دستورات به محل خود باز گردد. مربی و کادر تیم باید درون منطقه فنی و بر روی نیمکت باشند و رفتاری همراه با مسئولیت پذیری داشته باشند.

قانون چهارم - وسایل بازیکنان

- خطرناک نبودن وسایل

بازیکن نباید از وسایلی استفاده کند که برای خودش و بازیکنان دیگر خطرناک باشد. (بانضمام هرگونه زیورآلات)

- وسایل اساسی

وسایل اساسی و اجباری بازیکنان عبارتند از:

1. پیراهن

2. شورت (چنانچه از زیر شورتی گرم، شورت دوچرخه سواری) استفاده شود، می بایستی رنگ آن به رنگ اصلی شورت باشد.

3. جوراب ساق بلند

4. محافظ ساق

5. کفش

بازیکنانی که مجبور به استفاده از عینک می باشند، در صورتی که برای خود بازیکنان و دیگران خطرناک نبوده و تکنولوژی جدید ساخت عینکهای ورزشی را مدنظر قرار گرفته باشد، می توانند از عینک استفاده کنند.

- محافظ ساق

1. کلاً به وسیله جوراب پوشانده شود.

2. از جنس های مناسب مثل (لاستیک، پلاستیک یا جنس های مشابه) ساخته شود.

3. محافظت معقولانه ای را فراهم کند.

- دروازه بان ها

رنگ لباس دروازه بان ها باید از رنگ لباس سایر بازیکنان، داور و کمک داور متمایز باشد.

- تخلفات / تنبیهات

برای هرگونه نقض این قانون:

1. احتیاج نیست که بازی متوقف شود.

2. داور به بازیکنی که وسائلش ناقص است، دستور می دهد برای کامل نمودن وسایل خود زمین بازی را ترک کند.

3. بازیکن باید زمانی که توپ در بازی متوقف شده است، زمین بازی را ترک کند، مگر اینکه قبل از توقف و بلافاصله در داخل زمین وسایلش کامل شود.

4. بازیکنی که برای تکمیل کردن وسایل خود زمین مسابقه را ترک کرده است نمی تواند دوباره و بدون اجازه داور وارد زمین شود.

5. قبل از ورود مجدد بازیکن به زمین، داور می بایستی وسایل او را کنترل کرده و سپس چنانچه وسایل او منطبق با قانون بود اجازه ورود به وی دهد.

6. به بازیکن زمانی اجازه ورود مجدد به بازی داده می شود که توپ خارج از بازی باشد.

7. بازیکنی که زمین بازی را به دلیل تکمیل نمودن وسایل خود ترک می نماید و سپس بدون اجازه داور وارد زمین بازی شود، با نشان دادن کارت زرد به او اخطار داده می شود.

قانون پنجم - داور

هر مسابقه به وسیله یک داور اداره می شود. او برای اجرای قوانین، نسبت به مسابقه ای که تعیین شده اقتدار کامل دارد.

- قدرت و وظایف داور

1. اجرای قوانین بازی

2. کنترل بازی با همکاری کمک داوران و همچنین در مواردی که با داور چهارم قابل اجرا باشد.

3. اطمینان از قانونی بودن توپ (مطابق قانون 2

4. اطمینان از قانونی بودن وسایل بازیکنان (مطابق قانون 4

5. عمل کردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت کردن نتیجه بازی.

6. داور با تشخیص خود می تواند برای هرگونه نقض مقررات، مسابقه را متوقف یا به حالت تعلیق درآورده یا ختم نماید.

7. توقف، تعلیق یا ختم مسابقه به دلیل وجود هر نوع اشکال که در خارج از زمین اتفاق افتاده باشد.

8. اگر به عقیده داور بازیکنی به شدت آسیب دیده باشد بازی را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین مسابقه اطمینان حاصل می نماید.

9. اگر به عقیده داور، آسیب دیدگی بازیکن جزئی باشد، داور بازی را باید ادامه دهد تا توپ از بازی خارج گردد.

10. چنانچه بازیکنی از زخمش خون جاری شود، داور می بایستی از خروج او به بیرون زمین اطمینان حاصل نماید و بازیکن تنها موقعی می تواند با علامت داور به بازی برگردد که خونریزی او قطع شده باشد.

11. اگر بر روی تیمی خطایی صورت گرفت، داور باید قبل از دادن اخطار به تیم مقابل، فرصت استفاده (آوانتاژ) از موقعیت را به تیم بدهد، ولی چنانچه فرصت مذکور نتیجه ای نداد، داور باید خطای اصلی را جریمه کند.

12. اگر بازیکنی در یک زمان مرتکب بیش از یک خطا شد، داور باید او را برای خطای شدیدتر تنبیه کند.

13. چنانچه بازیکنان خطایی که قابل اخطار و یا اخراج است را مرتکب شوند، لزومی ندارد که داور فوراً به این عمل اقدام نماید و می تواند زمانی که توپ از بازی خارج شد به این کار عمل نماید.

14. عمل کردن با نظر کمک داوران، روی حوادثی که خود، آنها را ندیده است.

15. شروع مجدد بازی بعد از هر توقف.

16. مطمئن شود که شخصی بدون اجازه وارد زمین بازی نشود.

17. تهیه گزارش مقتضی و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباطی بازیکنان یا مسئولان تیم و حوادث دیگر که قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق افتاده است.

18. داور می تواند مسئولین رسمی تیم را که رفتار غیرمسئولانه دارند، با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازی و اطراف آن به خارج هدایت نماید.

- تصمیمات داور

تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازی،‌نهایی می باشد. داور تنها زمانی می تواند تصمیم خود را روی حوادث تغییر دهد که این تصمیم به نظر او و کمک داور نادرست بوده و بازی مجدداً آغاز نشده باشد.

قانون ششم - کمک داوران

- وظایف

دو کمک داور تعیین می گردند، که وظایف آنان تابع داور است و می بایست به داور نشان دهند:

1. چه زمانی تمام توپ از زمین خارج شده است.

2. کدام تیم باید ضربه دروازه، ضربه کرنر یا پرتاپ توپ اوت را انجام دهد.

3. وقتی که بازیکنی باید به خاطر استفاده از موقعیت آفساید جریمه شود.

4. زمانی که تعویض درخواست می شود.

5. وقتی که خطا یا هر حادثه دیگری دور از چشم داور روی دهد.

6. وقتی خطایی روی دهد و کمک داوران به صحنه نزدیکتر از داور باشند (این مسئله شامل موارد خاص و خطاهای درون محوطه جریمه نیز می شود.)

7. وقتی در ضربات پنالتی دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کرده باشد و یا توپ از خط گذشته باشد.

- کمک کردن (همکاری)

کمک داوران می توانند برای کنترل بازی بر طبق قوانین فوتبال به داور کمک کنند. در موارد خاص کمک داور می تواند وارد زمین بازی شود و به داور برای کنترل فاصله 15/9 متر کمک کند. در صورت دخالت ناروا و غیرضروری یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار نموده و گزارش مقتضی را ارسال خواهد کرد.

قانون هفتم - مدت بازی

مدت بازی شامل دو وقت مساوی چهل و پنج دقیقه ایی می باشد. مگر اینکه طور دیگری بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازی (برای مثال کاهش دادن زمان هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل کمی نور) باید قبل از آغاز بازی و با رعایت مقررات رقابتها مشخص شود.

- زمان بین دو نیمه

بازیکنان حق استفاده از مدتی جهت استراحت بین دو نیمه بازی را دارند. زمان استراحت بین دو نیمه نباید بیشتر از 15 دقیقه باشد. مقررات مسابقات، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند. مدت استراحت بین دو نیمه، تنها با موافقت داور می تواند تغییر کند.

- افزودن وقتهای تلف شده

این افزایش شامل تمام زمانهای تلف شده و به علت زیر صورت می گیرد:

1. تعویض ها

2. تشخیص بازیکنان آسیب دیده

3. انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازی به خارج برای مداوا

4. وقتهای تلف شده

5. هر علت دیگر

6. افزودن وقتهای تلف شده به تشخیص داور می باشد.

- ضربه پنالتی

اگر یک ضربه پنالتی، در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی اتفاق بیفتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

با مشخص شدن نتیجه ضربه پنالتی مسابقه تمام می شود.

- وقت اضافی

مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون 8 (آغاز و آغاز مجدد بازی) دو وقت مساوی برای مسابقه منظور کند.

- تعطیل شدن مسابقه

اگر مسابقه ایی تعطیل شود، مجدداً برگزار می شود، مگر اینکه مقررات مسابقات طور دیگری تصویب شده باشد.

قانون هشتم - شروع و شروع مجدد بازی

- مقدمات

1. با قرعه کشی به وسیله سکه مشخص می گردد که کدام تیم در نیمه اول به کدام دروازه حمله نماید (برنده سکه)

2. تیم دیگر ضربه شروع مسابقه را خواهد زد.

3. تیم برنده قرعه، ضربه آغاز را در نیمه دوم خواهد زد.

4. در نیمه دوم مسابقه، تیم ها زمین ها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.

- ضربه شروع

ضربه شروع روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود:

1. در آغاز مسابقه

2. بعد از به ثمر رسیدن هر گل

3. در شروع نیمه دوم مسابقه

4. در شروع هر نیمه وقت اضافی (در صورت داشتن وقت اضافی)

چنانچه ضربه شروع بازی مستقیماً وارد دروازه شود گل محسوب می گردد.

- چگونگی شروع مسابقه

1. تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.

2. بازیکنان دسته مقابل شروع کننده بازی، باید حداقل 15/9 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازی قرار گیرد.

3. توپ به صورت ثابت روی نقطه مرکزی قرار می گیرد.

4. داور با سوت علامت می دهد.

5. وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، در بازی خواهد بود.

6. زننده ضربه برای بار دوم نمی تواند با توپ بازی کند، مگر اینکه توپ به وسیله بازیکن دیگری لمس شود.

7. بعد از به ثمر رسیدن گل، ضربه شروع باید به وسیله تیمی که گل دریافت کرده زده شود.

- تخلفات / تنبیهات

اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ به وسیله بازیکن دیگری لمس شود، برای بار دوم با توپ بازی کند:

1. یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محلی که نقض مقررات صورت گرفته زده می شود.

2. برای هرگونه نقض دیگر ضربه شروع، ضربه شروع تکرار می شود.

- رها کردن توپ (دراپ بال)

رها کردن توپ روشی برای شروع مجدد بازی بعد از هر توقف موقت می باشد. آن در زمانی است که توپ در بازی باشد و مسابقه به هر علتی که در قانون پیش بینی نشده است قطع گردد.

- چگونگی رها کردن توپ

داور توپ را از محلی که قبلاً متوقف شده، به زمین رها می کند، بازی مجدداً موقعی شروع می شود که توپ زمین را لمس نماید.

- رها کردن مجدد توپ

1. اگر قبل از اینکه توپ با زمین برخورد کند، به وسیله بازیکنی لمس شود.

2. اگر توپ، بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیکنان، به خارج از زمین بازی برود.

- مقررات ویژه

1. یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه اعلام می گردد، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.

2. یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود. از روی خط محوطه دروازه که موازی با خط دروازه و نزدیک به محل خطا، زده می شود.

3. بعد از اینکه بازی به طور موقت در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازی با عمل رها کردن توپ از روی خط محوطه دروازه و نزدیک به محل توقف توپ مجدداً شروع می شود.

قانون نهم - توپ در بازی و خارج از بازی

- توپ خارج از بازی

توپ خارج از بازی است زمانی که:

1. تمام توپ از روی خط دروازه یا خط طولی از روی زمین یا هوا عبور کند.

2. بازی به وسیله داور متوقف شده باشد.

- توپ در داخل بازی

توپ در همه اوقات داخل بازی است و همچنین شامل وقتی که:

1. توپ در اثر برخورد به تیرهای دروازه یا تیرک پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازی باقی بماند.

2. توپ در اثر برخورد به داور یا کمک داور، موقعی که آنها داخل زمین بازی هستند به زمین بازی برگردد.

قانون دهم - روش امتیاز دادن (گل زدن)

- به ثمر رسیدن گل

وقتی که تمام توپ از روی خط دروازه بین تیرهای عمودی و زیر تیر افقی عبور کند و قوانین بازی توسط تیمی که گل برای او محاسبه می شود نقض نشده باشد، گل محسوب می گردد.

- تیم برنده

تیمی برنده مسابقه است که تعداد بیشتری گل در جریان مسابقه به ثمر رسانده باشد. اگر هر دو تیم به تعداد برابر گل به ثمر برسانند، یا هیچ گلی زده نشود، بازی مساوی خواهد بود.

- مقررات مسابقه

برای مسابقاتی که در پایان مساوی می گردد، مقررات آن مسابقات برای مشخص کردن تیم برنده، وقت اضافی یا روش های دیگری که به تایید برد بین المللی رسیده باشد را پیش بینی می نماید.

قانون یازدهم - آفساید

قرار گرفتن در وضعیت آفساید، به خودی خود خطا محسوب نمی شود. یک بازیکن در وضعیت آفساید است اگر:

بازیکن نزدیکتر از توپ و آخرین نفر دوم حریف به خط دروازه باشد.

یک بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر:

1. در نیمه زمین متعلق به خود قرار گیرد.

2. با آخرین نفر دوم تیم حریف مساوی باشد.

3. با آخرین دو نفر تیم حریف مساوی باشد.

- خطا

یک بازیکن برای قرار گرفتن در وضعیت آفساید، تنبیه خواهد شد، اگر در لحظه ای که توپ توسط بازیکن همدسته لمس یا بازی شود و او به تشخیص داور:

1. در بازی شرکت فعال داشته باشد.

2. دخالت کردن در بازی یا روی حریف

3. با قرار گرفتن در وضعیت آفساید در جستجوی کسب منفعت برای تیم خود باشد.

- خطا نیست

1. صرفاً در وضعیت آفساید قرار گیرد.

2. توپ را مستقیماً از ضربه کرنر، ضربه دروازه یا پرتاب اوت دریافت نماید.

- تخلفات / تنبیهات

برای خطای آفساید، داور یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محلی که نقض مقررات انجام گرفته، برای تیم مقابل اعلام می نماید.

قانون دوازدهم - خطاها و رفتارهای ناشایست

خطاها و رفتار ناشایست به صورت زیر جریمه می شوند:

- ضربه آزاد مستقیم

اگر بازیکنی هر یک از شش خطای زیر را به طریقی که به تشخیص داور با بی ملاحظگی و با استفاده از نیروی بیش از حد انجام دهد، یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل اعلام خواهد شد:

1. لگد زدن و یا اقدام به لگد زدن حریف

2. پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف

3. پریدن روی بازیکن حریف

4. تنه زدن به حریف

5. زدن و یا اقدام به زدن حریف

6. هل دادن حریف

اگر بازیکنی، هر یک از چهار خطای زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد:

1. تکل روی حریف، برای کسب توپ در شرایطی که قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند.

2. گرفتن حریف

. تف انداختن روی حریف

4. دست زدن عمدی به توپ (جز برای دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود)

یک ضربه آزاد مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.

- ضربه پنالتی

اگر هر یک از ده خطای بالا به وسیله بازیکن در داخل محوطه جریمه خودی صورت پذیرد، یک ضربه پنالتی به نفع تیم حریف اعلام می گردد. در اعلام ضربه پنالتی، وضعیت توپ ملاک نیست، اما توپ باید در جریان بازی باشد.

- ضربه آزاد غیرمستقیم

اگر بازیکنی به تشخیص داور، هریک از خطاهای زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل اعلام می شود:

1. بازی کردن به نحو خطرناک

2. سد کردن حریف

3. جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان

4. بازیکن هر خطای دیگری که در قانون 12 پیش بینی نشده باشد انجام دهد، و بازی برای دادن اخطار یا اخراج متوقف شود، ضربه آزاد غیرمستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده اجرا می شود.

یا اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود، هر یک از پنج خطای زیر را انجام دهد:

1. چنانچه دروازه بان توپ را بیش از 6 ثانیه در اختیار داشته باشد.

2. بعد از رها کردن توپ، قبل از اینکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد، آن را دوباره با دستهایش لمس کند.

3. چنانچه توپ عمداً توسط بازیکن همدسته دروازه بان با پا به طرف او زده شد و توپ را با دستهایش لمس نماید.

4. توپ را از پرتاب اوت توسط همدسته اش با دستهایش لمس نماید. (بجز دروازه بان در محوطه جریمه خودش)

- تنبیهات انضباطی

تنها برای بازیکنان و جانشینان و بازیکنان تعویض شده می توان از کارت زرد و قرمز استفاده کرد.

- خطاهای قابل اخطار

اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخطار و کارت زرد می گیرد:

1. برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.

2. مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد.

3. مصرانه قوانین بازی را نقض نماید.

4. آغاز مجدد بازی را به تأخیر اندازد.

5. عدم رعایت فاصله، در ضربات آزاد، ضربه کرنر و...

6. بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود.

7. عمداً زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند.

- خطاهای قابل اخراج

اگر بازیکنی هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخراج شده و کارت قرمز می گیرد:

1. برای خطای شدید گناهکار باشد.

2. برای برخورد شدید گناهکار باشد.

3. تف انداختن روی حریف یا هر شخص دیگر.

4. فرصت آشکار گل را با دست زدن عمدی به توپ، از تیم حریف سلب نماید (بجز دروازه بان در محوطه جریمه خودش)

5. فرصت آشکار گل را از حرکت رو به جلو حریف با خطاهایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی می باشد، سلب نماید.

6. استفاده از الفاظ اهانت آمیز، بی احترامی یا فحش و یا حرکاتی همچون ژِست زدن

7. دومین اخطار را در همان مسابقه دریافت نماید.

بازیکنی که اخراج شده باید زمین بازی و محوطه فنی را ترک کند.

- توصیه به داوران

اگر به نظر داور یک بازیکن از الفاظ یا حرکات اهانت آمیز، بی احترامی و یا فحش استفاده کند، باید از بازی اخراج شود. داور همچنین این اختیار را دارد که الفاظ یا حرکات یک بازیکن را غیرقبال قبول بداند و آن را خطای اخراج بداند.

- خطای شدید

خطای شدید زمانی است که بازیکن قوانین بازی را نقض نماید و در مبارزه با حریف در جهت کسب توپ به خشونت عمدی و شدید متوسل شود.

- برخورد شدید

برخورد شدید زمانی است که بازیکن برای تجاوز به حریف زمانی که در حال مبارزه برای در اختیار گرفتن توپ نیستند، گناهکار باشد. در این حالت توپ ممکن است در داخل یا خارج بازی باشد.

اگر بازیکن با یکی از بازیکنان همدسته خود، داور یا کمک داوران، تماشاگران و غیره نیز برخورد شدید داشته باشد، این عمل نیز برخورد شدید تلقی می شود و بازیکن از زمین اخراج می گردد.

تصمیمات برد بین المللی

1. بازیکنی که در داخل یا خارج از زمین بازی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به طرف بازیکن حریف یا بازیکن همدسته خود، داور، کمک داور یا هر شخص دیگر، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دهد، به مقتضای نوع خطا تنبیه خواهد شد.

2. اگر دروازه بان توپ را با دست یا هر قسمت بازویش لمس کند، توپ در مالکیت او خواهد بود، و شامل موقعیتهایی نمی شود که به تشخیص داور توپ به طور اتفاقی برخورد کند. برای مثال، بعد از اینکه اقدام به دفع توپ در یک موقعیت نمود.

3. برابر قانون 12 یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دهد. چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمداً و به قصد فریب دادن از قانون استفاده کند برای این رفتار غیر ورزشی گناهکار است و بازیکن خاطی اخطار می گیرد، و یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می گردد. چنین مواردی به اینکه دروازه بان توپ را با دستهایش لمس کند یا نکند ارتباط ندارد و خطای فریب دادن، بنا بر متن و روح قانون دوازدهم اتفاق افتاده است. همچنین بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است، از حیله عمدی و برای فریب دادن از قانون استفاده کند، به خاطر رفتار غیرورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد مجدداً نواخته می شود.

4. یک تکل از پشت که سلامتی بازیکن را تهدید کند و خطرناک باشد، باید یک خطای شدید در بازی تلقی گردد.

5. هر عمل تظاهر و گول زدن داور که در هر نقطه از زمین به تشخیص داور اتفاق افتاده باشد، باید یک رفتار غیر ورزشی در بازی محسوب گردد.

قانون سیزدهم - ضربات آزاد

- انواع ضربه آزاد

1. مستقیم

2. غیرمستقیم

برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ می بایستی ثابت باشد و زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی نماید، مگر اینکه بازیکن دیگری توپ را لمس کرده باشد.

- ضربه آزاد مستقیم

1. اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیماً وارد دروازه حریف شود گل محسوب می گردد.

2. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم حریف اعلام می شود.

3. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه حریف شود، گل محسوب نمی شود، بلکه ضربه دروازه محسوب می گردد.

- ضربه آزاد غیرمستقیم

برای متمایز نمودن ضربه آزاد غیرمستقیم، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد و زمانی که ضربه زده شد و توپ با بازیکن دیگر تماس پیدا کرد و یا از زمین بازی خارج گردید دستش را پایین می آورد.

- ورود توپ به دروازه

1. اگر توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، به وسیله بازیکن دیگری لمس شود، گل محسوب می گردد.

2. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه حریف شود، ضربه دروازه اعلام می گردد.

3. اگر ضربه آزاد غیرمستقیم، مستقیماً وارد دروازه زننده ضربه شود، ضربه کرنر به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

- وضعیت ضربه آزاد

ضربه آزاد در داخل محوطه جریمه

ضربه آزاد مستقیم و غیرمستقیم برای تیم مدافع:

1. کلیه بازیکنان مقابل می بایستی 15/9 متر از توپ فاصله بگیرند.

2. کلیه بازیکنان تیم مقابل بایستی خارج از محوطه جریمه قرار گیرند تا توپ در بازی قرار گیرد.

3. توپ زمانی در بازی است که مستقیماً بعد از ضربه از محوطه جریمه خارج گردد.

4. یک ضربه آزاد که در داخل محوطه دروازه اعلام می گردد، می توان از هر قسمت از داخل محوطه دروازه آن را زد.

- ضربه آزاد غیرمستقیم برای تیم مهاجم

کلیه بازیکنان تیم مدافع باید حداقل 15/9 متر از توپ فاصله گرفته تا در جریان بازی قرار گیرند مگر اینکه بازیکنان روی خط دروازه و بین تیرهای عمودی بایستند:

1. زمانی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد در جریان بازی قرار می گیرد.

2. یک ضربه آزاد غیرمستقیم که از داخل محوطه دروازه اعلام می گردد از روی خط موازی خط و نزدیک به محل خطا زده می شود.

- ضربه آزاد خارج از محوطه جریمه

1. تمام بازیکنان حریف باید 15/9 متر از توپ فاصله بگیرند تا توپ در جریان بازی قرار گیرد.

2. زمانی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد در جریان بازی قرار گرفته است.

3. ضربه آزاد، از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

- تخلفات / تنبیهات

1. زمانی که ضربه آزاد زده می شود، بازیکن حریف، حرکت توپ را از فاصله غیرمجاز مسدود کند، ضربه تکرار می گردد.

2. زمانی که ضربه آزاد به وسیله تیم مدافع و از داخل محوطه جریمه خودش زده می شود، توپ مستقیماً در بازی قرار نگیرد، ضربه تکرار می شود.

- زدن ضربه آزاد به وسیله بازیکنی بجز دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه برای بار دوم و جز با دستهایش با توپ بازی کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمداً با دست لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم و در صورتی که خطا در محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

- زدن ضربه های آزاد به وسیله دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محلی که خطا صورت گرفته اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در بازی قرار گیرد دروازه بان توپ را عمداً با دستهایش لمس کند، و قبل از تماس با بازیکن دیگر:

الف) در صورتی که خطا خارج از محوطه جریمه دروازه باشد، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

ب) در صورتی که خطا داخل محوطه جریمه دروازه باشد، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا اعلام می شود.

قانون چهاردهم - ضربه پنالتی

وقتی که بازیکنی یکی از خطاهای ده گانه که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در جریان باشد را انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می گردد.

- از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می گردد.

- اگر در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی، پنالتی روی دهد اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

وضعیت توپ و بازیکنان

- توپ

توپ می بایستی ثابت روی نقطه پنالتی قرار گیرد.

- بازیکن زننده پنالتی

باید به طور مشخص معرفی گردد.

- دروازه بان تیم مدافع

روی خط دروازه روبروی زننده ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار گیرد، تا با ضربه به توپ، ضربه پنالتی زده شود.

- موقعیت سایر بازیکنان بجز زننده ضربه

1. در داخل زمین بازی باشند.

2. خارج از محوطه جریمه باشند.

3. به فاصله 15/9 متر از نقطه پنالتی باشند.

- داور

تا زمانی که بازیکنان وضعیتی برابر قانون نداشته باشند، داور برای زدن پنالتی علامت نمی دهد.

تصمیم گیری زمانی که ضربه پنالتی به طور کامل اجرا شد.

- چگونگی اجرا

1. بازیکن زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند.

2. او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگر تماس یابد.

3. وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد توپ در بازی خواهد بود.

وقتی که در زمان عادی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی روی دهد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا دوباره زده شود.

گل محسوب خواهد شد: اگر قبل از عبور توپ بین دو تیر عمودی و زیر تیر افقی توپ با تیرهای دروازه و یا دروازه بان تماس پیدا کند.

- تخلفات / تنبیهات

چنانچه داور برای زدن ضربه پنالتی، علامت بدهد ولی قبل از اینکه ضربه زده شود و توپ در بازی قرار گیرد، یکی از حالات زیر صورت پذیرد:

بازیکن زننده ضربه، قوانین بازی را نقض کند و یا یک بازیکن همدسته زننده ضربه پنالتی، قوانین بازی را نقض کند و به داخل محوطه جریمه وارد شود و یا فاصله 15/9 متر را نقض کند،

1. داور اجازه می دهد که پنالتی زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب نمی شود و ضربه پنالتی تکرار می شود.

3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود.

اگر یکی از بازیکنان مدافع و یکی از بازیکنان مهاجم، قوانین بازی را نقض کنند، ضربه پنالتی تکرار می شود.

اگر بعد از اینکه ضربه پنالتی زده شد:

1. زننده ضربه مجدداً توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر (بجز دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم ای تیم مقابل و از محلی که خطا صورت گرفته اعلام می گردد.

2. زننده ضربه عمداً توپ را از تماس با بازیکن دیگر با دستهایش لمس نماید، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می شود.

3. توپ در حین حرکت به جلو با شیئی خارجی تماس پیدا کند، ضربه تکرار می شود.

اگر توپ توسط دروازه بان و یا با برخورد به تیرهای دروازه به داخل زمین برگشت و با شیئی خارجی تماس پیدا نمود:

1. داور بازی را متوقف می کند.

2. بازی را مجدداً با رها کردن توپ از محل تماس با شیء خارجی، شروع می کند. (دراپ بال)

اگر دروازه بان قوانین بازی را نقض کند:

1. داور اجازه می دهد که ضربه زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

اگر بازیکن همدسته دروازه بان به داخل محوطه جریمه وارد یا فاصله 15/9 متر را نقض کند:

1. داور اجازه می دهد که ضربه پنالتی زده شود.

2. اگر ضربه پنالتی گل شد، گل محسوب می شود.

3. اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار می شود.

قانون پانزدهم - پرتاب اوت

پرتاب توپ اوت روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می گردد. از پرتاب مستقیم اوت، گل محسوب نمی گردد. زمانی پرتاب توپ اوت اعلام می گردد:

1. وقتی که تمام توپ از روی خط طولی، از روی زمین یا هوا عبور کند.

2. از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب اوت انجام می شود.

3. پرتاب توپ اوت توسط بازیکن تیم مقابل بازیکنی که آخرین بار توپ را لمس کرده انجام می گردد.

- چگونگی اجرا

در لحظه پرتاب توپ اوت، بازیکن باید:

1. بدن و صورتش به طرف زمین بازی باشد.

2. قسمتی از هر دو پای او روی خط طولی و یا خارج از خط طولی باشد.

3. از هر دو دست برای پرتاب اوت استفاده نماید.

4. توپ از پشت و بالای سر، پرتاب گردد.

5. بازیکن پرتاب کننده توپ اوت برای بار دوم نمی تواند توپ را لمس کند، مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد.

6. توپ وقتی که وارد زمین شد در بازی خواهد بود.

- تخلفات / تنبیهات

- پرتاب توپ اوت به وسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطاو به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمداً با دست لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد، و در صورتیکه خطا در محوطه جریمه باشد یک ضربه پنالتی اعلام می گردد.

- پرتاب توپ اوت توسط دروازه بان

اگر بعد از پرتاب توپ اوت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم لمس نماید:

1. اگر توپ را به جز با دستهایش لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطا و به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

2. اگر توپ را با دستهایش و در خارج از محوطه جریمه لمس کند، یک ضربه آزاد مستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

3. اگر توپ را با دستهایش و در داخل محوطه جریمه لمس کند، یک ضربه آزاد غیرمستقیم از محل وقوع خطا به نفع تیم مقابل اعلام می گردد.

اگر بازیکن مقابل پرتاب کننده اوت رفتار غیرمعقولی به منظور گیج نمودن پرتاب کننده داشته باشد و یا برای او مانعی ایجاد کند، به دلیل رفتار غیرورزشی اخطار می گیرد.

برای هرگونه نقض دیگر قانون، پرتاب اوت به وسیله بازیکنی از تیم مقابل انجام خواهد شد

.

قانون شانزدهم - ضربه دروازه

- ضربه دروازه روشی برای شروع مجدد بازی می باشد.

- ضربه دروازه که مستقیماً به دروازه تیم مقابل زده شود گل محسوب می گردد.

- ضربه دروازه زمانی اعلام می گردد:

1. تمام توپ آخرین بار توسط بازیکن مهاجم لمس شده باشد و از روی خط عرضی (خط دروازه) از روی زمین و هوا به بیرون از زمین رفته باشد.

2. همچنین گلی که طبق قانون 10 محسوب نگردد.

- چگونگی اجرا

1. توپ از هر نقطه در داخل محوطه دروازه، به وسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود.

2. بازیکنان تیم مقابل باید خارج از محوطه جریمه قرار گیرند، تا توپ در بازی قرار گیرد.

3. زننده ضربه دروازه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند، مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد.

4. وقتی که ضربه زده شد و توپ مستقیماً از محوطه جریمه خارج شد در بازی خواهد بود.

تخلفات / تنبیهات

اگر ضربه دروازه زده شده مستقیماً توپ از محوطه جریمه خارج نشود، ضربه تکرار می گردد.

- اجرای ضربه دروازه توسط بازیکنی بجز دروازه بان

1. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه برای بار دوم (بجز با دستهایش) توپ را لمس نماید، یک ضربه آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل و از محل وقوع خطا اعلام می گردد.

2. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox