تبلیغات
علم و ورزش - تنیس

تنیس

نوشته شده توسط:رضا کعب عمیر
یکشنبه 19 خرداد 1387-08:06 ق.ظ

مقررات رشته ورزشی

 

قوانین و مقررات بازی تنیس

 

 

قوانین و مقررات بازی تنیس در چهل ماده به شرح زیر تنظیم شده و با کلیک بر روی هر عنوان به متن اصلی ارجاع می شود


1- زمین بازی انفرادی
2- اجزاء ثابت زمین
3- توپ تنیس
4- راكت تنیس
5- زننده سرویس و دریافت كنندة سرویس
6- انتخاب زمین و سرویس
7- سرویس
8- خطای پا
9- اجرای ضربه سرویس
10- خطای سرویس
11- سرویس دوم
12- زمان اجرای سرویس
13- قانون بجا
14- قانون بجا در سرویس
15- ترتیب اجرای سرویس
16- زمان تعویض زمین
17- توپ در گردش
18- ثبت امتیاز به نفع زنندة سرویس
19- ثبت امتیاز به نفع دریافت كنندة سرویس
20- مواردی كه سبب از دست رفتن امتیاز می‏گردد
21- بازیكن مانع حریف می‏شود
22- اصابت توپ به خط
23- برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
24- برگشت دادن صحیح توپ
25- زمانیكه بازیكن از بازی بازداشته شود
26- حساب امتیازات در «گیم»
27- حساب امتیازات در «ست»
28- حداكثر تعداد «ستها»
29- شرح وظایف مسئولان
30- حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت
31- راهنمائی بازیكن (توسط مربی و یا غیره)
32- تعویض توپ
33- بازی دوبل
34- زمین بازی دوبل
35- ترتیب سرویس در بازی دوبل
36- ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل
37- سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
38- دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
39- خطای سرویس در بازی دوبل
40- گردش توپ در بازی دوبل
ضمیمه1:مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده3
ضمیمه2: قوانین بازی با صندلی چرخدار

 

ماده 1 زمین بازی انفرادی
                                                    
زمین بازی مستطیلی است بطول 77/23 متر به عرض 23/8 متر. زمین توسط توری كه از یك سیم با طناب به قطر حداكثر 8/0 سانتیمتر آویزان است، به دو نیمه تقسیم می‏گردد. انتهای این سیم با طناب باید به بالای دو پایه در دو سوی تور متصل گردد یا از روی آن گردانیده شود. قطر مقطع پایه استوانه‏ای یا اصلاح مقطع پایه مكعب مستطیل شكل نباید بیش از 15 سانتیمتر بیشتر باشد. مركز مقطع پایه ها می‏باید در فاصلة 914/0 متری از زمین بازی واقع شود و ارتفاع پایه ها باید به گونه‏ای تنظیم گردد كه قسمت بالای سیم نگهدارنده تور در ارتفاع 07/1 متری از سطح زمین واقع شود در صورتی كه از زمین مشترك برای «دوبل» (به مادة 34 رجوع شود) وانفرادی استفاده شود باید تور را توسط دو پایه كه پایه های بازی انفرادی نامیده می‏شوند، در ارتفاع 07/1 متری نگاهداشت. مركز مقطع این پایه ها كه قطر و به اصلاح مقطع آنها نباید بیش از 5/7 سانتیمتر باشد در هر طرف در فاصلة 914/0 متری از زمین انفرادی واقع می‏گردد. تور بازی را باید چنان كشید كه فضای مابین دو پایه را كاملاً پر كند و شبكه‏ های تور به اندازه‏ای كوچكتر در نظر گرفته می‏شوند كه مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پایه 914/0 متر باشد لذا تور در این قسمت توسط كمربندی كاملاً سفید كه عرض آن بیش از 5 سانتیمتر نباشد محكم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته می‏شود. نواری كاملاً سفید كه عرض آن بیش از 5 سانتیمتر و در فاصلة مساوی در بین دو خط كناری و به موازات آنها كشیده می‏شود. خط انتهائی در طرف داخلی زمین توسط علامت مركزی به طول 10 سانتیمتر و عرض 5 سانتیمتر در امتداد فرضی خط مركزی سرویس است و به دو بخش تقسیم می‏شود. علامت مركزی در هر طرف زمین بر خطوط انتهائی عمود ومتصل است. از كلیه خطوط دیگر نباید از 5/2 سانتیمتر كمتر و از 5 سانتیمتر بیشتر باشد، به استثناء خط انتهائی كه نباید بیشتر از 10 سانتیمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گیریها باید لبه خارجی خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط باید یكنواخت باشد. استفاده از رنگهای سفید و یا زرد و نشانه‏های تبلیغاتی یا هر چیز دیگری كه در دو انتهای زمین قرار داده شده، غیر مجاز است. استفاده از رنگهای روشن تنها در صورتی مجاز است كه در این امر در دید بازیكنان اختلالی ایجاد نكند.
اگر نشانه‏های تبلیغاتی بروی صندلی خط نگهدارنده دو انتهای زمین نشسته‏اند، قرارداده شود، این نشانه‏ها باید فاقد رنگهای سفید و زرد باشند. از رنگهای روشن در صورتی مجاز است كه اختلال در دید بازیكنان ایجاد نكند.
1- basiline
2- Side- line
3- Service- line
4- Centerservice- line
5- Service courts
6- Center mark
تبصره:
در مسابقات «جام دیویس» و یا دیگر مسابقات رسمی قهرمانی فدراسیون بین المللی تنیس باید فاصله‏ای در پشت خطوط انتهائی در نظر گرفت كه كمتر از 4/6 متر نباشد و در طرف خارجی خطوط كنار هم باید فاصله‏ای در نظر گرفت كه كمتر از 66/3 متر نباشد. می‏توان صندلی خط نگهداران را در صورتیكه بیشتر از 914/0 متر بداخل این فضاها پیشروی نكرده باشند. در فاصله 4/6 متر از خطوط انتهائی در فاصلة 66/4 متر از خطوط كناری قرار دارد.
ماده 2 اجزائ ثابت زمین

اجزاء ثابت زمین نه تنها در برگیرندة تور، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائی و كناری جایگاهها، صندلیهای ثابت یا قابل نقل و انتقال پیرامون زمین بازی، افراد اشغال كنندة صندلیها، كلیه دیگر اجزاء ثابت در پیرامون و یا بالای زمین بازی، داور، داور تور، داور خطای پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامی كه جای مقر خود حضور دارند، نیز می‏گردد.
تبصره:
در تأمین اهداف این ماده باید متذكر شد كه مفهوم لغت داور در برگیرندة داور، افرادی كه به آنها در بین بازی مكان مشخص اعطاء شد و كلیه افرادی می‏شود كه جهت همكاری با داور در جریان مسابقه برگزیده شده باشند.

ماده 3 توپ تنیس
سطح بیرونی توپ باید یكنواخت و برنگ سفید یا زرد باشد، اگر روی توپ درزی وجود داشته باشد، این محل نباید بصورت دوخته و به شكل بخیه باشد. قطر توپ باید بیش از 35/6 سانتیمتر و كمتر از 67/6 سانتیمتر باشد و وزن آن باید بیش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتیمتر بر روی یك سطح بتونی باید بیش از 135 سانتیمتر و كمتر از 147 سانتیمتر باشد تحت فشار 165/8 كیلو گرم توپ باید دچار فرورفتگی بداخل به میزان بیش از 56/0 سانتیمتر و كمتر از 74/0 سانتیمتر در قسمت جلوئی و فرورفتگی به میزان بیش از 89/0 سانتیمتر و كمتر از 08/1 سانتیمتر در قسمت پشتی شود. ارقام گفته شده در مورد این فرورفتگیها باید میانگین خواندن جدا از هم ارقام در هر یك از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بین دو بار خواندن ارقام نباید بیش از 08/0 سانتیمتر گردد. برای بازی در ارتفاع بیش از 1219 متر از سطح دریا می‏توان از دو نوع دیگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بیش از 93/121 سانتیمتر و كمتر از 135 سانتیمتر است و فشار داخلی آن بیش از فشار خارج آن است. این نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بیش از 135 سانتیمتر و كمتر از 147 سانتیمتر است و فشار داخلی تقریباً برابر فشار خارجی است این توپ به منظور تطبیق باید برای مدت 60 روز یا بیشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گیرد. به این توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و یا توپ بدون فشار اطلاق می‏گیرد.
تمام آزمایشات در مورد جهش توپ اندازه و میزان فرورفتگی باید مطابق قوانین و ترتیبهای معین شده در ضمیمه 1 صورت گیرد.
1- Pressurised Ball
2- Zero-Pressure
3-Non-Pressrised

ماده 4- راكت تنیس
راكتهائی كه از مشخصات ذیل پیروی نكنند جهت بازی مطابق مقررات تنیس، مورد تأئید نمی‏باشند.
الف) قسمتی از راكت كه در انجام ضربه مورد استفاده قرار می‏گیرد باید تخت باشد و از یك شبكه زه درهم شده متصل به قاب راكت تشكیل می‏گردد. زه‏ها در محل تلاقی بازه‏های مجاور به تناوب از رو و زیر به یكدیگر می‏پیوندند و به هم تافته می‏شوند. در مجموع این شبكة زه باید یكدست باشد و بخصوص تراكم این شبكه در قسمت مركز نباید كمتر از سایر قسمتها باشد. زه‏ها باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشند مگر آنچه كه جهت پیشگیری و محدود كردن فرسودگی و پارگی و یا لرزش بكار رود كه باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.
ب) طول راكت كه دسته را نیز شامل می‏شود باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشد مگر آنچه كه جهت پیشگیری به محدود كردن فرسودگی، پارگی، لرزش و آنچه كه جهت تقسیم وزن بكار رود كه در این صورت باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.
و) قاب راكت كه شامل دسته نیز می‏شود و زه‏ها باید عاری از هر گونه وسیله‏ای باشند كه توانائی انجام تغییر عمده و مشخص و یا تغییر در تقسیم وزن در راكت: در هنگامی كه توپ در گردش است را امكان پذیر نماید. فدراسیون بین المللی تنیس در این مورد كه آیا راكت نمونه و مدل اولیه راكت از شرایط فوق‏الذكر تبعیت می‏كند و آیا راكت مورد تأئید است یا خیر تصمیم‏گیرنده است. چنین تصمیم‏گیری ممكن است بنا به ابتكار خود فدراسیون بین المللی تنیس و یا بدرخواست افراد ذینفع ماننذ بازیكن، كمپانی سازندة تجهیزات وسایل و یا سازمان ملی تنیس هر كشور و یا اعضای آنها صورت پذیرد. چنین تصمیم‏گیریها و درخواستها می‏بایست مطابق قواعد و ترتیبات مرسوم فدراسیون بین المللی تنیس برای بررسی درخواستها و جهت دادن پاسخ صورت پذیرد كه نسخه‏هائی از روند اجرای كار را می‏توان از دفتر معاونت اداری دریافت نمود.
مورد اول- آیا می‏توان از بیش از یك شبكة زه در قسمت ضربه زنندة راكت استفاده نمود؟
پاسخ: خیر- قانون به وضوح اشاره به یك شبكه می‏كند و نه شبكه‏هائی از رده‏های درهم تنیده.
مورد دوم- اگر زه‏ها در بیش از یك سطح قرار داشته باشد، آیا می‏توان شبكة زه در كل تخت و یكدست دانست؟
پاسخ: خیر
مورد سوم- آیا می‏توان از وسایلی كه موجب كاهش لرزش می‏شوند در روی راكت و كجا باید قرار داد؟
پاسخ: بلی- اما این وسایل را فقط می‏توان در خارج از شبكة بهم تافته زه قرار داد.
مورد چهارم- در هنگامیكه توپ در گردش است. بطور اتفاقی زه راكت بازیكنی پاره می‏شود آیا بازیكن مجاز به ادامه بازی با چنین راكتی است؟
پاسخ: بلی.
                                                        

ماده 5- زننده سرویس و دریافت كننده سرویس
بازیكنان باید در دو سوی تور قرار بگیرند. بازیكنی كه در ابتدا با ضربة خود توپ را به گردش در می‏آورد «زننده سرویس» و فرد دیگر «دریافت كننده سرویس» نامیده می‏شوند.
مورد اول- اگر بازیكنی در ضمن زدن ضربه از خط فرضی امتداد تور عبور كند، امتیاز از دست می‏دهد؟
الف) قبل از ضربه زدن به توپ
ب) پس از ضربه زدن به توپ
پاسخ: در صورتی كه بازیكنی وارد محدودة خطوط احاطه كنندة زمین حریف شود، در هیچیك از موارد فوق با عبور از خط فرضی امتیاز از دست خواهد داد (مادة بیست) در مورد مانع شدن از اجرای ضربه حریف می‏تواند خواستار تصمیم‏گیری داور مطابق مادة 21 و 25 شود.
مورد دوم- زننده سرویس ادعا می‏كند كه دریافت كنندة سرویس باید در محدوة خطوط زمین خود قرار بگیرد، آیا چنین امری ضروری است؟
پاسخ: خیر- دریافت كنندة سرویس می‏تواند در هر جای دلخواه در زمین مربوطه قرار گیرد

ماده 6- انتخاب زمین و سرویس

در گیم اول حق انتخاب زمین و حق سرویس كنندة یا دریافت كنندة سرویس بودن به قید قرعه مشخص می‏گردد. برندة قرعه حق انتخاب را دارد و یا می‏تواند از حریف خود بخواهد یكی از موارد زیر را انتخاب كند.
الف) سرویس كننده و یا دریافت كنندة سرویس بودن كه در این صورت بازیكن دیگر باید زمین را انتخاب كند.
ماده 7- سرویس

اجرای ضربه سرویس باید تحت شرایط زیر صورت پذیرد. درست قبل از شروع ضربه سرویس كننده باید با پاهای متوقف در پشت خط انتهای (در لبة خارجی خط كه نسبت به تور دور است) بایستد در محدوده‏ های بین امتداد فرضی علامت مركزی تا خط كناری سپس سرویس در لحظه برخورد توپ و راكت پایان یافته تلقی می‏شود. بازیكنی كه فقط یك دست داشته باشد، می‏تواند توپ را با ضربه راكت به هوا پرتاب كند و سپس سرویس را انجام دهد.
مورد اول- آیا سرویس كننده در بازی انفرادی حق ایستادن در محدودة پشت خط انتهای زمین بین خط كناری بازی دوبل را دارد.
مورد دوم- اگر بازیكنی در هنگام زدن سرویس دو یا چند توپ را به جای یك توپ به هوا پرتاب كند، آیا خطا كرده است؟
پاسخ: خیر- باید اعلام بجا شود اما چنانچه این عمل را عمدی تلقی كند می‏تواند مطابق قوانین ماده 21 عمل كند.
(ماده 8 خطای پا

الف) سرویس كننده در حین اجرای ضربه:
الف-1) جای خود را با راه رفتن یا دویدن تغییر ندهد. حركت اندك‏ پاها كه عملاً اثری بر محل اصلی سرویس كننده نگذارد به عنوان تغییر محل به وسیله راه رفتن یا دویدن تلقی نمی‏گردد.
الف-2) نباید با هیچیك از پاها ناحیه‏ای به جز محدودة پشت خط انتهای زمین در فاصله‏ای بین امتداد فرضی علامت مركزی تا خط كناری را لمس كند.
ب) منظور از كلمة پا قسمتی از پا، از قوزك به پائین است.

ماده 9- اجرای ضربة سرویس
الف) برای اجرای ضربة سرویس، سرویس كننده باید به تناوب در پشت نیمه راست و چپ زمین خود قرار گیرد. در هر گیم ابتدا باید از نیمه راست ضربه سرویس اجرا شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه مشخص نگردد، تمام بازیهای انجام یافته با سرویس یا سرویس‏های زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقی می‏ماند ولی اشتباه در محل اجرای سرویس به محض تشخیص باید تصحیح شود.
ب) توپ سرویس شده باید پس از عبور از روی تور با زمین یا خطوط محدوه كار سرویس زمین حریف كه بصورتی مورب در نیمه دیگر زمین نسبت به محل سرویس قرار دارد، برخورد كرده و بعد توسط دریافت كنندة سرویس برگشت داده شود.


ماده 10 خطای سرویس

سرویس، خطا محسوب می‏گردد چنانچه:
الف) سرویس كننده از قوانین مواد 7-8 یا 9 (ب) تخطی نماید.
ب) اگر در زدن سرویس توپ به راكت برخورد نكند.
ج) اگر توپ سرویس شده قبل از اصابت به زمین به اجزاء دائمی زمین بجز(تور، كمربند تور، نوار تور) برخورد نماید.
مورد اول- بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرویس، سرویس كننده تصمیم به نزدن توپ می‏گردد و در عوض آن را با دست می‏گیرد،آیا این كار خطا محسوب می‏گردد؟
پاسخ: خیر
مورد دوم- هنگام زدن سرویس در بازی انفرادی داخل یك زمین بازی دوبل كه دارای پایه های زمین انفرادی است، توپ به پایه زمین انفرادی برخورد می‏كند و بعد در كادر صحیح سرویس فرود می‏آید. آیا این خطا محسوب می‏گردد و یا باید اعلام بجا شود؟
پاسخ: در سرویس، خطا محسوب می‏گردد زیرا پایه های بازی انفرادی، پایه های زمین دوبل و بخشی از تور یا نوار تور مابین آنها جزء اجزاء دائمی زمین محسوب می‏گردند. (طبق ماده 2 و 10 و با توجه به تبصره ماده 24)
ب) انتخاب زمین كه در اینصورت بازیكن دیگر حق انتخاب سرویس كننده یا دریافت كننده سرویس بودن را دارد
مورد اول- آیا بازیكنان در صورت با تأخیر افتادن یا بحالت تعلیق درآمدن بازی قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟
پاسخ: بلی- نتیجة قرعه كشی به قوت خود باقی است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمین یا سرویس وجود دارد.

ماده 11- سرویس دوم
بعد از اعلام «خطای سرویس» (چنانچه خطای اول باشد) بازیكن باید از همان زمین كه سرویس خطا انجام داده اقدام به زدن سرویس كند مگر آنكه سرویس از نیمة اشتباه زده شده باید كه در این صورت طبق ماده (9) سرویس كننده حق زدن تنها یك سرویس از پشت نیمه دیگر زمین را دارد.
مورد اول- بازیكن از نیمه زمین سرویس می‏كند. او امتیاز را از دست می‏دهد و سپس ادعا می‏كند كه بخاطر اجرای سرویس از نیمه اشتباه زمین، خطا صورت گرفته است.
پاسخ: امتیاز به قوت خود باقی است و سرویس بعدی باید با توجه به امتیازات از نیمه صحیح زمین زده شود.
مورد دوم- (امتیاز برابر 15 است) و سرویس كننده به اشتباه از طرف چپ زمین سرویس می‏كند. او برنده امتیاز می‏شود سپس از طرف راست سرویس می‏زنند و خطای سرویس می‏كند. در این موقع اشتباه در امكان (برای سرویس آشكار می‏شود) آیا امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏ماند؟ سرویس بعدی او از كدام نیمه زمین باید زده شود.
پاسخ: امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏مامند. سرویس بعدی باید از نیمه چپ زمین زده شود. حساب امتیازات (15/30) است و سرویس كننده یك سرویس خطا زده است.

ماده 12- زمان اجرای سرویس

سرویس كننده تا زمانی كه دریافت كنندة سرویس آماده نباشد نباید سرویس كند. اگر دریافت كننده سعی به بازگشت توپ نماید بعنوان آماده بودن تلقی می‏گردد. اگر چنانچه دریافت كننده سرویس فرود نیامده خطا اعلام كند.
ماده 13 قانون اعلام «بجا»

در تمام مواردی كه با توجه به قوانین و یا بعلت هر گونه مداخله‏ای در بازی اعلام «بجا» ضروری می‏شود یكی از موارد زیر می‏باید مصداق یابد:
الف) هنگامیكه «بجا» در رابطه با سرویس اعلام می‏گردد فقط همان سرویس باید تكرار شود.
ب) اعلام «بجا» در هر شرایط دیگر موجب تكرار كامل آن امتیاز می‏گردد.
مورد ا- اختلال در انجام سرویس توسط عاملی خارج از قوانین مشروحه در ماده (14) صورت می‏گیرد. آیا تنها همان سرویس باید تكرار شود؟
پاسخ: خیر- كل آن امتیاز باید دوباره بازی شود.
مورد 2- اگر توپی در حین بازی پاره شود، آیا باید اعلام «بجا» كرد؟
پاسخ: بله
ماده 14- قانون بجا در سرویس
در سرویس هنگامی اعلام بجا می‏شود كه:
الف) توپ سرویس شده صحیحی به تور، كمربند یا نوار تور برخورد كند و یا توپ بعد از برخورد با تور، كمربند تور یا نوار تور به دریافت كننده یا به هر چیزی كه پوشیده یا به همراه دارد، قبل از برخورد با زمین اصابت كند.
ب) اگر زمانی كه دریافت كننده سرویس آماده نباشد سرویس زده شود یا سرویس خطائی انجام شود.
(رجوع به ماده 12 شود). در صورت اعلام «بجا» سرویس زده شده به حساب نمی‏آید و باید مجدداً سرویس كرد اما سرویس بجا موجب عدم احتساب سرویس خطای قبلی نخواهد شد و سرویس خطا به قوت خود باقی می‏ماند.
(
ماده 15- ترتیب اجرای سرویس
در پایان گیم اول دریافت كننده زننده سرویس سرویس بعدی می‏گردد و این ترتیب متناوباً در تمامی گیمهای بعدی بازی اجرا خواهد شد اگر بازیكنی خارج از نوبت سرویس كند. بازیكنی كه نوبت سرویس او بود، به محض مشخص شدن اشتباه باید سرویس كند اما تمامی امتیازات قبل از كشف اشتباه محسوب می‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه، گیم به پایان برسد، ترتیب سرویس به صورت تغییر یافته ادامه خواهد یافت

(
ماده 16- زمان تعویض زمین
بازیكنان در پایان گیم‏های اول، سوم و به همین ترتیب در تناوبهای بعدی و در پایان هر ست زمین را عوض می‏كنند مگر اینكه مجموع تعداد گیمها در آن ست زوج باشد كه در این صورت تعویض زمین تا پایان گیم اول ست بعدی صورت نمی‏پذیرد و ترتیب صحیح دنبال نشود، بازیكنان باید به محض كشف اشتباه ترتیب صحیح را دنبال كنند.

ماده 17- توپ در گردش
از لحظه‏ای كه سرویس زده می‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غیر از مواردی كه خطا یا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتیاز باید در گردش بماند.
مورد 1- بازیكن جواب سرویس را صحیح نمی‏دهد. اعلام خطا نمی‏شود و توپ در گردش می‏ماند. آیا حریف می‏تواند بعداً و پس از خاتمه تبادل توپ مدعی امتیاز مربوطه شود؟
پاسخ: خیر- اگر بازیكنان بعد از وقوع خطا به بازی ادامه دهند كسی نمی‏تواند مدعی امتیاز برای آن خطا گردد بشرط آنكه حریف از اینكار باز داشته نشده باشد.
ماده 18- ثبت امتیاز به نفع زننده سرویس
سرویس كنندة زمانی امتیاز می‏گیرد كه:
الف) توپ سرویس شده (به شرط آنكه طبق ماده 14 «بجا» نباشد) قبل از برخورد با زمین به دریافت كننده سرویس هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید.
ب)دریافت كننده سرویس مطابق ماده 20 امتیاز را از دست بدهد.
(ماده 19- ثبت امتیاز به نفع دریافت كننده سرویس
دریافت كننده زمانی امتیاز می‏گیرد كه:
الف) سرویس كننده دوبار پشت سر هم سرویس خطا بزند.
(
ماده 20- مواردی كه سبب از دست دادن امتیازات می‏گردد.
بازیكنی امتیاز از دست میدهد كه:
الف) قبل از اینكه توپ دو بار به زمین بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روی تور نشود (مگر طبق ماده 24 الف یا ج )
ب) بازیكن توپ را به صورتی برگرداند كه به زمین یكی از اجزاء ثابت زمین و یا هر چیز دیگر خارج از محدود خطوط در برگیرنده زمین حریف برخورد كند (بجز موارد ذكر شده در ماده 24 الف یا ج).
ج) بازیكن توپ را حتی اگر در خارج از محدوده خطوط زمین والی كند ولی موفق به بازگرداندن صحیح توپ نشود .
د) در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راكت می‏گیرد و یا حمل می‏كند و یا عمداً به توپ پیش از یكبار ضربه می‏زند .
ه) بازیكن یا راكت بازیكن (در دست بازیكن یا به هر صورت دیگر) یا هر چیزی كه پوشیده یا به همراه دارد به تور، پایه های زمین، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور، كمربند تور، نوار و یا زمین واقع در محدوده خطوط زمین حریف در زمان گردش توپ، برخورد نماید.
و) بازیكن توپ را قبل از عبور از تور والی كند.
ز) توپ در گردش به بازیكن یا هر چیزی كه پوشیده یا به همراه دارد بجز راكت كه در دست یا دستهای بازیكن باشد برخورد نماید.
ح) بازیكن با پرتاب راكت به توپ ضربه بزند.
ط) بازیكن به عمد و به صورت مشخص شكل و حالت راكت را در حین آنكه توپ در گردش است تغییر دهد.
مورد1- در هنگام سرویس كردن راكت از دست سرویس كننده رها می‏شود و قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏كند آیا این حالت خطای سرویس محسوب می‏شود یا اینكه بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد؟
پاسخ: سرویس كننده امتیاز را از دست می‏دهد زیرا راكت او در حالیكه توپ در گردش بوده به تور برخورد كرده است.
مورد2- در سرویس راكت از دست سرویس كننده رها می‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از كادر سرویس به تور برخورد می‏كند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیكن می‏شود؟
سرویس به تور برخورد می‏كند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیكن می‏شود؟
پاسخ: این عمل خطا محسوب می‏گردد زیرا هنگام برخورد راكت به تور، توپ از گردش خارج شده بوده است.
×× والی: ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمین 1 - Volley
مورد3- فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازی می‏كند. (الف) به (د) سرویس می‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏كند سپس به علت خارج بودن سرویس اعلام خطای سرویس می‏شود آیا (ج) و (د) امتیاز را از دست می‏دهند.
پاسخ: اعلام خطای سرویس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتیاز را قبل از آنكه بتوان اعلام خطا كرد، از دست داده‏اند زیرا (ج) در حالی به تور برخورد كرده كه توپ در گردش بوده است.
«رجوع شوده به ماده 20»
مورد 4- آیا بازیكن در حالی كه توپ در گردش است می‏تواند از روی تور به داخل زمین حریف بپرد و هیچگونه تنبیهی شامل حال او نگردد؟
پاسخ: خیر- بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد.
مورد 5- بازیكن (الف) به توپ در نزدیكی تور چرخش زیر می‏دهد به طوری كه توپ به سمت (الف) باز می‏گردد. بازیكن (ب) ناتوان از رسیدن به توپ (در زمین خود) راكت خود را پرتاب می‏كند و توپ را به خارج از زمین (الف) می‏زند. آیا (ب) امتیاز این بازی را می‏گیرد یا خیر؟
پاسخ: (ب) امتیاز از دست می‏دهد.
مورد 6- بازیكنی كه خارج از كادر سرویس ایستاده بوسیلة توپ سرویس شده و قبل از برخورد آن با زمین مورد اصابت قرار می‏گیرد آیا امتیاز را می‏گیرد یا از دست می‏دهد؟
پاسخ: بازیكنی كه موردئ اصابت توپ قرار گرفته امتیاز را از دست می‏دهد. مگر طبق موارد ذكر شده در ماده 14 (الف)
مورد7- بازیكنی كه خارج از محدوده خطوط زمین ایستاده، توپ را والی می‏كند و یا آن را با دست می‏گیرد مدعی امتیاز می‏شود زیرا توپ بدون شك «خارج» بوده است.
پاسخ: او به هیچوجه نمی‏تواند مدعی امتیاز شود.
(A) چنانكه توپ را بگیرد امتیاز طبق ماده 20 (ز) از دست می‏دهد.
(B) اگر والی كند توپ را به صورتی ناصحیح بازگشت دهد. طبق ماده 20 (ج) امتیاز از دست می‏دهد.
(C) اگر والی كند و به صورتی صحیح توپ را برگشت دهد بازی ادامه می‏دهد.

(ماده 21- بازیكن مانع حریف می‏شود

اگر بازیكن اقدام به هر عملی كند كه مانع اجرای ضربه توسط حریف شود، چنانچه این عمل عمدی باشد بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد و اگر سهواً باشد، باید اعلام «بجا» شود.
مورد 1- چنانچه بازیكن در حین زدن ضربه به حریف برخورد كند آیا تنبیهی شامل حال او خواهد شد؟
پاسخ: خیر- مگر اینكه داور اقدامی را ضروری بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد2- اگر توپ از روی تور برگشت كند، بازیكنی كه باید به توپ ضربه بزند می‏تواند برای زدن ضربه بروی تور، روی به داخل زمین حریف خم شود. در این موقع اگر بازیكن حریف مانع اجرای ضربه او شود، چگونه باید عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور می‏تواند امتیاز را به بازیكنی كه برای او ایجاد مزاحمت شده است، بدهند و یا اعلام «بجا» كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد3- آیا می‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام می‏شود با توجه به ماده 21، عملی كه مانع حریف می‏شود، تلقی نمود؟
پاسخ: خیر- مگر اینكه داور اقدامی را ضروری بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد 2- اگر توپ از روی تور برگشت كند، بازیكنی كه باید به توپ ضربه بزند می‏تواند برای زدن ضربه بروی تو روی به داخل زمین حریف خم شود. در این موقع اگر بازیكن حریف مانع اجرای ضربه او شود، چگونه باید عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور می‏تواند امتیاز را به بازیكنی كه برای او ایجاد مزاحمت شده است، بدهند و یا اعلام «بجا» كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد 3- آیا می‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام شود با توجه به ماده 21، عملی كه مانع حریف می‏شود، تلقی نمود؟
پاسخ: خیر
(ابتدای صفحه)
ماده22- اصابت توپ به خط
توپی كه به خط اصابت كند همانند توپیكه داخل محدوده خطوط زمین است به حساب می‏آید.
(ابتدای صفحه)
ماده 23-برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
اگر توپ در گردش بعد از برخورد با زمین و اجزاء ثابت زمین (بجز تور، پایه هایزمین، پایه های بازی انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور، كمربند تور یا نوار تور) برخورد نماید، امتیاز به بازیكن زننده ضربه تعلق می‏گیرد چنانچه قبل از اصابت توپ به زمین آن توپ و اجزاء ثابت زمین برخورد نماید، امتیاز به حریف زننده توپ تعلق می‏گیرد.
مورد 1- توپ برگشت داده شده به داور یا صندلی داور و یا جایگاه برخورد می‏نماید. بازیكن مدعی است كه توپ در مسیر ورود به داخل زمین بوده است.
پاسخ: بازیكن امتیاز را از دست می‏دهد.
(ابتدای صفحه)
ماده 24-برگشت دادن صحیح توپ
توپی كه به یكی از صور زیر برگشت داده شود، صحیح است:
الف) اگر توپ به تور پایه های زمین انفرادی، طناب یا سیم نگهدارنده تور، كمربند یا نوار تور برخورد نماید، به شرط آنكه از روی آنها گذشته و در داخل محدوده خطوط زمین حریف فرود آید.
ب) اگر توپ سرویس شده یا برگشت داده شده به صورت صحیح اصابت نماید، سپس به كمك چرخش زیری كه دارد و یا با جریان هوا جهش به عقب نماید و به زمینی كه از طرف آن آماده بازگردد و بازیكنی كه نوبت ضربه اوست با عبور از بالای تور به توپ ضربه بزند، بشرط آنكه بازیكن موارد ماده 20 را نقض نكند.
ج) اگر توپ از سمت خارج پایه ها با پایه های زمین انفرادی در سطحی بالاتر یا پائین‏تر نسبت به لبه تور برگشت داده شود، حتی در صورت تماس با پایه ها و پایه های زمین انفرادی مشروط برآنكه در داخل محدوده‏های خطوط زمین حریف فرود آید.
د) چنانچه راكت بازیكنی پس از زدن ضربه و برگشت ساده توپ، از روی تور عبور كند به شرط آنكه ضربه به توپ پس از عبور توپ از روی تور (به داخل زمین بازیكن) صورت گرفته باشد و توپ هم صحیح برگشت داده شده باشد.
د) اگر بازیكنی بتواند توپ سرویس شده و پا در حال گردش را برگشت دهد و توپ او به توپی كه در محدوده خطوط زمین حریف قرار دارد اصابت نماید.
تبصره:
در بازی انفرادی چنانچه جهت راستی بیشتر زمین دوبل را با پایه های زمین انفرادی تجهیز كرده و مورد استفاده قرار دهند، پایه تور زمین دوبل بخشهایی از تور، طناب یا سیم نگهدارنده تور و نوار تور كه خارج از پایه های زمین انفرادی واقع می‏شود، همیشه به عنوان اجزاء ثابت زمین محسوب شده و جزو پایه ها یا بخشهائی از زمین انفرادی به شمار نمی‏آید. توپی كه از زیر سیم نگهدارنده تور در قسمت بین پایه های زمین انفرادی و پایهفای كنار آن برگشت داده شود در صورتی كه با سیم نگهدارنده تور، تور و پایه ها تماس نبابد در محدوده خطوط زمین حریف فرود آید، صحیح است.
مورد1- توپی كه در حال خارج شدن از محدوده زمین بازی است به پایه ه‏ای تور یا پایه های زمین انفردای برخورد می‏كند و درون محدوده خطوط زمین حریف فرود می‏آید آیا این ضربه صحیح است؟
پاسخ: چنانچه سرویس باشد، خیر، مطابق قانون 10 (چ) چنانچه به جز سرویس باشد، بله، مطابق قانون 24 (الف)
مورد 2- آیا ضربه بازیكنی كه راكت را با دو دست نگه دارد و توپ را برگشت دهد صحیح است؟
پاسخ، بله.
مورد3- توپ سرویس شده و در حال گردش به توپی واقع در محدوده خطوط زمین بازی برخورد می‏كند آیا در این جا نتیجه امتیاز مشخص می‏شود؟
پاسخ: خیر، بازی باید اعلام (بجا) شود.
مورد4- آیا بازیكنی در زمان گردش توپ اجازه استفاده از بیش یك راكت را دارد؟
پاسخ: خیر- در تماس قوانین بصورت مفرد اشاره شده است.
مورد 5- آیا بازیكنی می‏تواند درخواست كند كه توپ یا توپها واقع در محدوده خطوط زمین حریف برداشته شوند؟
پاسخ: بله- اما نه در هنگامی كه توپ در گردش است.
(ابتدای صفحه)
ماده 25- زمانیكه بازیكن از بازی بازداشته شود
در صورتیكه بازیكن از زدن ضربه خود توسط هر عاملی كه خارج از اختیار او باشد، بجز اجزاء دائمی زمین و بجز موارد ذكر شده در ماده21، بازداشته شود و باید اعلام «بجا» شود.
مورد1- یكی از تماشاچیان سد راه بازیكن می‏شود و او نمی‏تواند توپ را برگشت دهد. آیا بازیكن می‏تواند مدعی اعلام «بجا» شود؟
پاسخ: بله- چنانچه به تشخیص داور غیر از اجزاء ثابت زمین با ترتیبات زمین بازی، شرایطی خارج از اختیار بازیكن مانع او شده باشد.
مورد2- همانند مورد 1 اختلالی در بازیكن پیش می‏آید و داور اعلام «بجا» می‏نماید. اگر سرویس كننده در هنگام به گردش انداختن توپ یك سرویس خطا زده باشد، آیا او محق به اجرای دو سرویس است؟
پاسخ: بله- از آنجائیكه توپ در گردش بوده است طبق مقررات، «بازی» ونه فقط آن ضربه، تكرار می‏شود.
مورد 3- آیا بازیكن مطابق ماده 25 می‏تواند به جهت آنكه تصور می‏كرده حریف او از بازی بازداشته شده و بنابراین انتظار پاسخ او نمی‏گرفته مدعی اعلام «بجا» شود؟
پاسخ: خیر
مورد4- آیا چنانچه توپ در گردش با توپ دیگری در هوا برخورد كند، این ضربه صحیح محسوب می‏گردد؟
پاسخ: باید اعلام «بجا» شود مگر اینكه توپ دوم را یكی از بازیكنان به هوا زده باشد كه در این صورت داور مطابق ماده 21 اتخاذ تصمیم می‏كند.
مورد5- اگر داور یا هر قضاوت كننده دیگری به اشتباه اعلام خطا یا خارج نماید و بعد اشتباه خود را تصحیح كند، كدام نظر باید ملاك قرار گیرد؟
پاسخ: باید اعلام «بجا» شود مگر اینكه داور اختلالی در بازی هیچیك از بازیكنان روی نداده باشند كه در اینصورت نظر تصحیح شده باید ملاك قرار گیرد.
مورد6- چنانچه توپ سرویس اول كه خطا شده، بازگشت كرده و در هنگام اجرای سرویس دوم اختلالی در پاسخ دریافت كننده سرویس ایجاد نماید، آیا دریافت كننده سرویس می‏تواند مدعی اعلام بجا شود؟
پاسخ: بله- اگر او امكان خارج كردن این توپ را داشته و در این كار اعمال كرده باشد دیگر نمی‏تواند مدعی اعلام بجا شود.
مورد 7- اگر توپ به شی ساكنی و یا متحرك واقع در محدوده خطوط زمین برخورد نماید، ضربه صحیح است؟
پاسخ: ضربه صحیح است مگر اینكه شی ساكن پس از به جریان درآمدن توپ به داخا امده باشد كه در اینصورت باید اعلام بجا شود. اگر توپ در جریان بازی با شی‏ای باشد كه در روی زمین و یا در بالای سطح زمین در حركت است برخورد كند باید اعلام بجا شود.
مورد 8- سرویس اول خطا و سرویس دوم صحیح است اما طبق ماده 25 یا بعلت عدم توانائی داور در تصمیم‏گیری، نیاز به اعلام بجا می‏شود قانون در این مورد چیست؟
پاسخ: باید خطای سرویس اول در نظر گرفته نشود و توپ از نو به گردش درآید.
(ابتدای صفحه)
ماده26-حساب امتیازات در یك گیم
هر گاه بازیكنی امتیاز اول را بگیرد امتیاز 15 برای آن بازیكن ثبت می‏شود. با گرفتن امتیاز دوم، امتیاز 30 اعلام می‏شود. با گرفتن امتیاز سوم امتیاز آن بازیكن 40 اعلام می‏شود. هر گاه بازیكن امتیاز چهارم را نیز بگیرد، امتیاز به صورت اعلام «گیم» مشخص می‏شود.
مگر اینكه: اگر هر یك از دو بازیكن سه امتیاز بگیرند، حساب امتیاز «برابر» (دیویس) اعلام می‏شود و امتیاز گرفته شده توسط یك بازیكن به عنوان (آوانتاژ) «امتیاز» مثبت اعلام می‏شود. اگر همین بازیكن امتیاز دیگری بگیرد، برنده «گیم» می‏شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد، حساب امتیازات دوباره به صورت «برابر اعلام می‏شود. این كار به همین ترتیب ادامه می‏یابد تا آنكه یكی از بازیكنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد كه نتیجه «گیم» به نفع آن بازیكن اعلام می‏شود.
1-Game
2-Deuce
3-Advatage
(ابتدای صفحه)
ماده 27- حساب امتیازات در «ست»

الف) بازیكنی كه زودتر شش «گیم» را بگیرد برنده «ست» می‏شود. البته به شرطی كه دو گیم از حریف جلوتر باشد. هر جا كه لازم باشد باید ست را ادامه داد تا این در اختلاف حاصل گردد.
ب) روش امتیاز بندی دیگری كه می‏تواند جایگزین روش فوق ‏الذكر (پاراگراف الف) باشد، روش «تای-بریك» است به شرط آنكه تصمیم به استفاده از آن پیش از برگزاری مسابقه اعلام شده باشد. در این صورت قوانین زیر باید رعایت گردد:
این روش هنگامی به اجرا در می‏آید كه نتیجه برابر «شش» از نظر گیمی حاصل شده باشد. از این روش نمی‏توان در ست سوم در بازی سه «سته» و در «ست» پنجم در بازی پنج «سته» استفاده نمود باید روش عادی یعنی برد و یا اختلاف دو گیم اجرا گردد مگر اینكه پیش از مسابقه به نحو دیگری اتخاذ تصمیم شده باشد. در یك گیم «تای-بریك» روش زیر اعمال می‏شود.
(I) بازیكنی كه زودتر 7 امتیاز را بگیرد، برنده گیم و ست می‏شود به شرط آنكه دو امتیاز از حریف جلوتر باشد. اگر امتیاز (برابر شش) شود، گیم باید ادامه یابد تا این اختلاف حاصل شود. در روش «تای-بریك» امتیاز دهی باید از سیستم عددی انجام شود.
1- Set
2-Tic-Break
3-Numerical Scorint
(II) بازیكنی كه نوبت سرویس او باشد برای تعیین امتیاز اول سرویس می‏كند. حریف او برای تعیین امتیازات دوم و سوم سرویس می‏كند و از آن به بعد هر بازیكن به تناوب برای دو امتیاز بعدی سرویس می‏كند تا برنده گیم مشخص شود.
(III)از امتیازات اول باید به تناوب از نیمه راست و چپ سرویس كرد، كه در ابتدا از نیمه راست شروع می‏شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه زمین زده شود و معلوم نگردد تمام نتایج بازی كه از آن سرویس یا سرویسهای اشتباه در محل سرویس به محض آشكار شدن باید تصحیح شود. (توضیح آنكه بجز برای امتیاز اول كه سرویس از نیمه راست زده می‏شود، برای هر دو امتیاز بعدی تا پایان «تای-بریك» هر بازیكن به ترتیب اول از نیمه چپ و سپس از نیمه راست سرویس می‏كند).
(IV)بازیكنان باید پس از هر شش امتیاز و در خاتمه گیم «تای-بریك» اقدام به تعویض زمین بنماید.
(V)از نظر تعویض توپ، گیم «تای-بریك» بعنوان یك گیم محسوب می‏شود. البته اگر در شروع «تای-بریك» زمان تعویض توپ فرا برسد باید تعویض توپ را تا شروع گیم دوم «ست» بعدی به تعویق انداخت.
پاسخ: اگر بازیكن نوبت سرویس خود را كامل كرده، ترتیب سرویس به صورت جدید عوض كرده، ترتیب سرویس به صورت جدید عوض می‏شود اگر كشف اشتباه قبل از پایان نوبت سرویس بازیكن صورت گیرد، ترتیب سرویس به محض مشخص شدن باید تصحیح شود و هر امتیاز بازی شده محسوب می‏گردد.
(ابتدای صفحه)
ماده 28- حداكثر تعداد «ست‏ها»
حداكثر تعداد ستها در بازی پنج ست برای آقایان و سه ست برای بانوان می‏باشد.
(ابتدای صفحه)
ماده29- شرح وظایف مسئولان
در مسابقاتی كه داور تعیین می‏گردد و رأی او حكم نهائی است، اما هنگامی كه سرداور منسوب می‏گردد، در صورتی كه داور در موارد مربوط به تنیس «قوانین» اتخاز تصمیم نماید، جهت رسیدگی مجدد می‏توان موارد مورد اختلاف را به سرداور، حكم نهائی خواهد بود. در مسابقاتی كه برای داور دستیارانی تعیین می‏گردند (خط نگهدار- داور تور- داور خطای پا) تصمیم این افراد در مواردی كه باید سریعاً اعلام رأی نمود، قطعی خواهد بود، مگر اینكه به نظر داور اشتباه واضحی روی داده باشد كه در این صورت، حق تغییر رأی دستیاران خود و یا اعلام بجا خواهد داشت. وقتی یكی از دستیاران قادر به تصمیم‏گیری نباشد باید فوراً این مسئله را به داور اعلام كند تا داور اتخاذ تصمیم نماید. زمانی كه داور اعلام تا داور اتخاذ تصمیم نماید. زمانی كه اور قادر به تصمیم‏گیری در مواردی كه باید سریعاً اعلام رأی نمود، نباشد باید اعلام بجا نماید. در مسابقات جام دیویس یا مسابقات تیمی دیگر كه یك سر داور نیز در زمین حضور دارد، سر داور می‏تواند هر تصمیم اتخاذ شده را تغییر دهد و یا می‏تواند از داور بخواهد اعلام بجا نماید. سر داور به صلاح دید خویش می‏تواند هر زمان مسابقه را به علت تاریكی یا شرایط زمین و شرایط جوی به تعویق اندازد. در صورت به تعویق افتادن بازی حساب امتیازات و چگونگی جاگیری در زمین باید به همان صورت قبلی باشد، مگر اینكه سرداور و بازیكنان بالاتفاق به نحو دیگر به توافق برسند.
مورد1- داور اعلام بجا ولی بازیكن مدعی است كه نباید اعلام بجا شود. آیا می‏توان از سرداور خواست كه اتخاذ تصمیم نماید؟ روش پیش گفته در بازی انفرادی در بازی دوبل نیز صدق می‏كند. بازیكنی كه نوبت سرویس اوست.
جهت تعیین اولین امتیاز سرویس می‏كند و از آن به بعد هر بازیكن به همان ترتیبی كه در آن ست اقدام به زدن سرویس می‏كرد، برای تعیین تكلیف در امتیاز، سرویس می‏كند تا نتیجه گیم و ست معلوم گردد.
بازیكن (با دو بار بازی دوبل) كه در گیم «تای-بریك» نوبت اول سرویس را داشته‏اند باید در اولین گیم ست بعدی دریافت كننده سرویس باشد.
مورد 1- در امتیاز (برابر شش) «تای-بریك» اعمال می‏شود در صورتیكه قبل از مسابقه ادامه بازی به روش عادی اعلام شده باشد، آیا امتیازاتی كه بازی شده‏اند به حساب می‏آیند؟
پاسخ؟ اگر مشخص شدن اشتباه قبل از به گردش آوردن توپ برای امتیاز دوم دوم كسر شود، گیم به روش «تای-بریك» ادامه یابد.
مورد2- در امتیاز (برابر شش) بازی به روش عادی ادامه می‏یابد اگر به مطابق تصمیمات متخذه در قبل از مسابقه روش «تای-بریك» می‏یابد اجرا می‏شده است. آیا امتیازات بدست آمده محسوب می‏شوند؟
پاسخ: اگر اشتباه قبل از به گردش درآمدن توپ برای امتیاز دوم آشكار شود، امتیاز اول محسوب می‏گردد ولی اشتباه بعد از به گردش درآمدن توپ برای امتیاز دوم صورت گیرد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox