تبلیغات
علم و ورزش - ژیمناستیک

ژیمناستیک

نوشته شده توسط:رضا کعب عمیر
یکشنبه 19 خرداد 1387-10:06 ق.ظ

مقررات پایه ای ژیمناست ها ، مربیان و داوران   
 مقررات مربوط به ژیمناست ها ، مربیان و داوران

مسئولیتها و حقوق مربوط به ژیمناست به انضمام سایر موارد...

>> ژیمناست دارای حقوق ذیل است

الف) در اجرای برنامه اش از حرکات صحیح ،اصولی و بشکل جوانمردانه مطابق با موازین و مقرارت امتیاز گذاری پیروی نماید.ب) در مسابقات(Fig) ، وسایل و تجهیزات مورد تایید و تصویب فدراسیون جهانی ژیمناستیک در اختیار ژیمناست قرار بگیرد .ج) ژیمناست برای شروع برنامه و آویزان شدن از وسیله ( دارحلقه ، بارفیکس ) می تواند یک مربی در اختیار داشته باشد.د) در اسبابهای دارحلقه ، بارفیکس ،پارالل و پرش خرک ، ژیمناست می تواند از یک مربی استفاده نماید.ه)  بدنبال  سقوط از وسیله ، از مدت زمان 30 ثانیه ای جهت استراحت و تجدید قوا می تواند استفاده نماید.و) ژیمناست می تواند در فاصله زمانی فیما بین 2 پرش در وسیله پرش خرک یا بدنبال سقوط از وسیله با در نظر گرفتن زمان 30 ثانیه ، با مربی صحبت یا مشورت نماید یا تجهیزات شخصی اش را تنظیم نماید و از پودر (گچ) منیزیم استفاده نماید.ز) ژیمناست می تواند از باند ، مچ بند ، کف بند و یا سایر وسایل محافظتی پوشش مجاز و عادی استفاده نماید.ح) جهت گرم کردن و آماده شدن قبل از شروع مسابقه در هر وسیله ، ژیمناست می تواند از زمان 30 ثانیه ای استفاده نماید .( حداکثر زمان 30 ثانیه ای در هر وسیله برای هریک از ژیمناست ها ) یا طبق قوانین و مقررات فنی حاکم بر هر مسابقه ای زمانی جهت گرم کردن یا... در اختیار داشته باشد.ط) در مسابقات رسمیFig) ) انتظار می رود با علامت مشخص از طرف ژوری وسیله ، چراغ سبز رنگی که مربوط به زمان 30 ثانیه است قبل از آغاز برنامه مسابقاتی ژیمناست روشن گردد. ی) تسلیم و ارائه درخواست کتبی مبنی بر درجه بندی مشکلی و ارزشیابی مشکلی حرکت جدید یا ابداعی در زمان مقرر یا مشخص و مقرری تأیید و تصویب کرد.س) اگر برنامه ژیمناست  بنا به دلایل خارج از کنترل وی دچار وقفه یا قطع شدگی باشد اجازه تکرار آن حرکت را دارد.ش) جهت انطباق قد ژیمناست با وسیله می توان در قسمت دارحلقه و بارفیکس در جهت رو به بالا از طرف ورزشکار در خواست گردد و این نوع درخواستی غیر ممکن یا غیر معقول نمی باشند.ص) ژیمناست می تواند با اجازه گرفتن از رئیس ژوری ما فوق وسیله ،بطور موقت سالن مسابقات را برای انجام امورات شخصی ترک نماید چنین در خواستی نیز غیر منطقی بنظر نمی رسد.ض) بلافاصله بدنبال اتمام برنامه ژیمناست در هر وسیله ، نمره وی را از طریق تابلو نمایشگر ، مطابق با قوانین و مقررات ویژه آن مسابقه به عموم نشان داد.  
>>حقوق و مسئولیتهای مربی ژیمناست

به انضمام سایر موارد مربی ژیمناست دارای حقوق ذیل است:- به ژیمناست و یا به تیم مربوطه در جهت تهیه و تسلیم در خواستهای کتبی مربوطه به افزایش ارتفاع وسایل یا درجه بندی ارزش مشکلی حرکات جدید و ابداعی کمک نماید.-به ژیمناست و تیم مربوطه در زمان گرم کردن کمک نماید.- به ژیمناست و تیم مربوطه در جهت آماده کردن وسیله برای مسابقات یاری نماید.- در وسیله دارحلقه و بارفیکس ، ژیمناست را جهت آویزان شدن از وسیله یا بلند کردن وی بطرف وسیله کمک نماید.- بنا به دلایل ایمنی و سلامتی ژیمناست در کنار وسایل دارحلقه ،پرش خرک، پارالل و بارفیکس حین اجرای برنامه حضور به هم رساند.- به ژیمناست طی زمان 30 ثانیه پس از سقوط از وسیله یا در زمان بین دو پرش در وسیله پرش خرک کمک نموده یا با مشورت و همفکری راهنمایی لازم را توصیه نماید.- پس از اتمام برنامه ، ژیمناست می تواند جهت نمایش و اعلان نمره و بارم اش از طریق تابلو ویژه درآن مسابقه در خواستی جهت تحقیق این امر داشته باشد.علیرغم موارد عنوان شده ، مربی ژیمناستیک مسئولیتهای ذیل را داراست:- تسلط و آشنایی با مقرارت امتیاز گذاری و مطابقت با آن مقررات.- برگه مسابقات تیمی و یا سایر اطلاعات مورد نیاز در خواستی را طبق موازین فنی تهیه نموده و به مسئولین برگزاری ارائه نماید.- از تغییر دادن ارتفاع وسایل خودداری نماید .- از به تاخیر انداختن مسابقات ، سوء استفاده از حقوق شخصی، فردی و از تعدی به حقوق سایر شرکت کنندگان جدا خودداری نماید.- از صحبت کردن با ژیمناست یا از هر نوع روش کمکی دیگر در حین اجرای برنامه ژیمناست بپرهیزد.- از بحث و جدل و هر نوع روش کمکی دیگر در حین اجرای برنامه ژیمناست بپرهیزد.- از بحث و جدل و هر نوع صحبت با داوران مشغول قضاوت طی مسابقات امتناع ورزد.- از بی انضباطی ها ، رفتارهای غیر ورزشی و غیر اخلاقی خودداری نماید.- در کلیه مراسم توزیع جوائز مربوطه شرکت نماید. 
مقررات برای شرکت کنندگان در مسابقات ژیمناستیک

 

فصل1: اهداف و مقاصد مقررات امتیاز گذاری

 

(بند1)

هدف اولیه از ایجاد مقررات گذاری تأمین و ارائه اصول و قواعد عادلانه و بی طرف جهت ارزیابی برنامه های ژیمناستیک مردان مربوط به کلیه سطوح و مسابقات منطقه ای، ملی و بین المللی است.

(الف) تأکید و تضمین برای شناسایی بهترین ژیمناست در هریک از مسابقات.

(ب) راهنمایی و هدایت مربیان، ورزشکاران برای تهییه و تنظیم برنامه های مسابقاتی.

(ج) تأمین اطلاعات پیرامون سایر موارد و مقررات فنی که به دفعات مورد نیاز داوران، مربیان و ورزشکاران است. فصل2: مقررات مربوط به ژیمناست ها،مربیان و داوران

 

(بند2) مسئولیت ها و حقوق مربوط به ژیمناست

1ـ به انضمام سایر موارد،ژیمناست دارای حقوق ذیل است:

 

(الف) در اجرای برنامه اش از حرکات صحیح، اصولی و به شکل جوانمردانه مطابق با موازین و مقررات امتیاز گذاری پیروی نماید.

(ب) در مسابقات(Fig)، وسایل و تجهیزات مورد تأیید و تصویب فدراسیون جهانی ژیمناستیک در اختیار ژیمناست قرار بگیرد.

(ج) ژیمناست برای شروع برنامه و آویزان شدن از وسیله (دار حلقه، بارفیکس)می تواند یک مربی در اختیار داشته باشد.

(د) در اسباب های دارحلقه، بارفیکس، پارالل و پرش خرک، ژیمناست می تواند از یک کمک مربی استفاده نماید.

(هـ) به دنبال سقوط از وسیله، از مدت زمان30 ثانیه ای جهت استراحت و تجدید قوا می تواند استفاده نماید.

(و) ژیمناست می تواند در فاصله زمانی فیما بین 2 پرش در وسیله پرش خرک یا به دنبال سقوط از وسیله با در نظر گرفتن زمان 30 ثانیه، با مربی صحبت و مشاوره نماید یا تجهیزات شخصی اش را تنظیم نماید و از پودر(گچ) منیزیم استفاده نماید.

(ز) ژیناست می تواند از باند، مچ بند، کف بند و یا سایر وسایل محافظتی پوشش مجاز و عادی استفاده نماید.

(ح) جهت گرم کردن و آماده شدن قبل از شروع مسابقه در هر وسیله، ژیمناست می تواند از زمان،30 ثانیه ای استفاده نماید. (حداکثر زمان 30 ثانیه در هر وسیله برای هریک از ژیمناست ها) یا طبق قوانین و مقررات فنی حاکم بر هر مسابقه ای زمانی جهت گرم کردن یا... در اختیار داشته باشد.

(ط) در مسابقات رسمی (Fig) انتظار می رود با علامت مشخص از طرف ژوری وسیله،چراغ سبز رنگی که مربوط به زمان 30 ثانیه است قبل از آغاز برنامه مسابقاتی ژیمناست روشن  گردد.

(ی) تسلیم و ارا ئه درخواست کتبی مبنی بر درجه بندی مشکلی و ارزیابی مشکلی حرکت جدید یا ابداعی در زمان مشخص و مقرری تأیید و تصویب کرد.

(س) اگر برنامه ژیمناست بنا به دلایل خارج از کنترل وی دچار وقفه یا قطع شدگی باشد اجازه تکرار آن حرکت را دارد.

(ش) جهت انطباق قد ژیمناست با وسیله می توان در قسمت دار حلقه و بار فیکس در جهت رو به بالا از طرف ورزشکار درخواست گردد و این نوع در خواستی غیر منطقی و یا غیر معقول نمی باشند.

(ص) ژیمناست می تواند با اجازه گرفتن از رئیس ژوری ما فوق وسیله، به طور موقت سالن مسابقات را برای انجام امورات شخصی ترک نماید چنین در خواستی نیز غیر منطقی به نظر نمی رسد.

(ض) بلافاصله به دنبال اتمام برنامه ژیمناست در هر وسیله، نمره وی از طریق تابلو نمایشگر، مطابق با قوانین و مقررات ویژه آن مسابقه به عموم نمایش داد.

 

 

2ـ به انضمام موارد دیگر، ژیمناست ها دارای مسؤلییت فوق می باشند:

 

(الف)  داشتن اطلاعات کافی از مقررات امتیاز گذاری و مطابقت دادن و هماهنگی برنامه های مسابقاتی خود با آن.

(ب) در خواست کتبی به صورت شخصاً و یا از طریق مربی جهت ارزیابی درجه و ارزش مشکلی حرکت جدید حداقل 24 ساعت قبل از شروع مرحله اصلی مسابقات و تسلیم آن به رییس ژوری ما فوق وسیله.

(ج) در خواست کتبی به صورت شخصاً و یا از طریق مربی، حداقل 24 ساعت قبل از مرحله اصلی مسابقات در محل برگذاری مسابقات(Podium training ) به رییس ژوری مافوق جهت تغییر وسایل بارفیکس و یا دارحلقه به سمت بالا جهت تنظیم و مطابقت با قد ژیمناست و یا ارا ئه در خواست های مشابه دیگر طبق قوانین و ضوابط فنی حاکم بر مسابقات.

(د) پوشش و لباس های ژیمناست طبق موازین ذیل می باشد:

ـ ژیمناست می بایست از پیراهن رکابی کشی (استرچ) و شلوار یک دست و یک رنگ استفاده نماید مانند شرایطی که یک تیم در مرحله مسابقات تیمی به شکل متحدالشکل ظاهر می شود.

ـ ژیمناست می باید از شلوار بلند و جوراب در وسایل خرک حلقه، دار حلقه، پارالل و بار فیکس استفاده نماید. پوشیدن شلوار های تیره رنگ مثل آبی تیره، سبز و قهوه ای غیر مجاز و ممنوع می باشد.

ـ ژیمناست می تواند در قسمت پرش خرک و حرکات زمینی، از شورت با ،یا جوراب بلند و یا اینکه از شلوار بلند به همراه جوراب استفاده نماید.

ـ ژیمناست موظف است از پیراهن رکا بی کشی ( استرچ) درکلیه وسایل استفاده نماید.

ـ ژیمناست می تواند به اختیار ازکفش مخصوص ژیمناستیک در تمام وسایل استفاده نماید.

ـ ژیمناست موظف است از شماره شناسایی مخصوص شرکت کنند ها در مسابقات که توسط مسؤلین برگذاری تهیه می شوند استفاده نماید.

ـ ژیمناست موظف است طبق آخرین مقررات مربوط به (Fig ) از آرم یا نشان ملی پیراهن رکابی استرچ خود استفاده نماید.

ـ ژیمناست می باید فقط از آدم ها،برچسب ها و نشانه های تبلیغاتی اسپانسر هایی استفاده نماید که طبق آخرین مقررات (Fig )مجاز می باشند.

(هـ) ژیمناست جهت شروع برنامه می بایست با بلند کردن 1 دست خود و با فرم دهی صحیح و ژست اصولی به مسؤل ژوری آن وسیله و هم زمان جهت ارزیابی برنامه اش به داوران خودش را معرفی نموده تا اجرای برنامه نماید.

(و) ژیمناست باید مطمئن باشد که باند و کف بند و... سایر وسایل ورزشی و محافظتی مورد استفاده وضعیت مناسب مالی و سالمی داشته باشند تا از زیبایی و کیفیت اجرایی مسابقات جداً خوددداری نماید.

(ح) از تغییر دادن و جا به جا نمودن ارتفاع وسایل مسابقاتی خودداری نماید.

(ط) در زمان بازگشت مجدد به وسیله در صحنه مسابقاتی (Podium training ) جهت تکمیل و ادامه  برنامه اش، از تأخیر اناختن جریان مسابقه، از ضایع نمودن حقوق سایر شرکت کنندگان جدا خودداری نماید.

(ی) از بی انضباطی ها رفتار های غیر اخلاقی و غیر ورزشی خودداری نماید.

(ن) در کلیه مراسم توزیع جوایز مربوط به ژیمناست شرکت نماید.

 

 

(بند3) حقوق و مسؤلیت های مربی ژیمناست

1ـ به انضمام سایر موارد،مربی ژیمناست دارای حقوق ذیل است:

 (الف) به ژیمناست و یا به تیم مربوطه در جهت تهیه و تسلیم درخواست های کتبی مربوط به افزایش ارتفاع وسایل و درجه بندی ارزش مشکلی حرکات جدید ابداعی  کمک نماید.

(ب) به ژیمناست و تیم مربوطه در زمان گرم کردن کمک نماید.

(ج) به ژیمناست و تیم مربوطه در جهت آماده کردن وسیله برای مسابقات یاری نماید.

(د) در وسیله دارحلقه و بارفیکس، ژیمناست را جهت آویزان شدن از وسیله یا بلند کردن وی به طرف وسیله کمک نماید.

(هـ) بنا به دلایل ایمنی و سلامتی ژیمناست در کنار وسایل دار حلقه، پرش خرک،پارالل و بار فیکس حین اجرای برنامه حضور به هم رساند.

(و) ژیمناست باید مطمئن باشد که باند و کف بند و... و سایر وسایل ورزشی و محافظتی و مورد استفاده و سالمی داشته باشند تا از زیبایی و کیفیت اجرایی برنامه اش کاسته نشود.

(ز) از صحبت کردن با داوران مشغول قضاوت در جریان مسابقات جداً خودداری نماید.

(ح) از تغییر دادن و جا بجا نمودن ارتفاع وسایل مسابقاتی خودداری نماید.

(ط) در زمان بازگشت مجدد به وسیله در صحنه مسابقاتی (Podium training) جهت تکمیل و ادامه برنامه اش،از تأخیر انداختن جریان مسابقه،از ضایع نمودن حقوق سایر شرکت کنندگان جداً خودداری نماید

(ی) از بی انضباطی ها و رفتار های غیر اخلاقی و غیر ورزشی خودداری نماید.

(ن) در کلیه مراسم توزیع جوائز مربوط به ژیمناست شرکت نماید.

 
(بند3) حقوق و مسؤلیت های مربی ژیمناست

1ـ به ا نضمام سایر موارد،مربی ژیمناست دارای حقوق ذیل است :

(الف) به ژیمناست و یا به تیم مربوطه در جهت تهیه و تسلیم در خواست های کتبی مربوطه به افزایش ارتفاع وسایل یا درجه بندی ارزش مشکلی حرکات جدید و ابداعی کمک نماید.

(ب) به ژیمناست و تیم مربوطه در زمان گرم کردن کمک نماید.

(ج) به ژیمناست و تیم مربوطه در جهت آماده کردن وسیله برای مسابقات یاری نماید.

(د) در وسیله دارحلقه و بارفیکس، ژیمناست را جهت آویزان شدن از وسیله یا بلند کردن وی به طرف وسیله کمک نماید.

(هـ) بنا به دلایل ایمنی و سلامت در کنار وسایل دار حلقه، پرش خرک، پارالل و بارفیکس حین اجرای برنامه حضور به هم رساند.

(و) به ژیمناست طی زمان 30 ثانیه پس از سقوط از وسیله یا در زمان بین دو پرش در وسیله پرش خرک کمک نموده یا با مشورت و همفکری راهنمایی لازم را توصیه نماید.

(ز) پس از اتمام برنامه، ژیمناست می تواند جهت نمایش و اعلان نمره و بارم اش از طریق تابلو ویژه برای مردم درخواست نماید و یا اینکه طبق مقررات ویژه در آن مسابقه در خواستی جهت تحقق این امر داشته باشد.

 

2ـ علیرغم موارد عنوان شده، مربی ژیمناست مسؤلیت های ذیل را داراست:

 

(الف) تسلط و آشنایی با مقررات امتیاز گذاری و مطابقت با آن مقررات.

(ب) برگه مسابقات تیمی و یا سایر اطلاعات مورد نیاز درخواستی را طبق موازین فنی تهیه نموده و به مسؤلین برگذاری ارائه نماید.

(ج) از تغییر دادن ارتفاع وسایل خودداری نماید.

(د) از به تأخیر انداختن مسابقات، سو استفاده از حقوق شخصی، فردی و از تعدی به حقوق سایر شرکت کنندگان جداً خودداری نماید.

(هـ) از صحبت کردن با ژیمناست یا از هر نوع روش کمکی دیگر در حین اجرای برنامه ژیمناست بپرهیزد.

(و) از بحث و جدل و هر نوع صحبت با داوران مشغول قضاوت طی مسابقات امتناع ورزد.

(ز) از بی انضباطی ها، رفتار های غیر ورزشی و غیر اخلاقی خودداری نماید.  

(ح) در کلیه مراسم توزیع جوائز مربوط شرکت نمای

جرائم ویژه رفتارهای ضعیف و نامناسب ژیمناست یا مربی چاپ ایمیل

برخی از جرائم

1- جریمه عادی و معمولی برای تخطی از مقررات و موارد انتظار در بندهای 2 و 3 به صورت جرائم متوسط یا فاحش نشان داده شده است .جریمه (3/0) امتیازی برای تخلفات رفتاری و جریمه (5/0) امتیازی برای تخلفات و خطاهای مرتبط با اسبابها در نظر گرفته شده است .جریمه های ذیل از بارم نهائی و توسط مسئول ژوری وسیله کسر خواهد شد.
2- همچنین یکسری دیگری از موارد جرائم و خطا ها وجود دارند که در بند های 4 و 5 منظور شده اند.
3- به غیر از موارد قید شده ،  معمولا جرائم دیگری وجود دارند که توسط مسئول ژوری وسیله از بارم نهائی در آن برنامه کسر می گردند.
4- در موارد پیچیده و بغرنج احتمال می رود که مربی ژیمناست بنا به دلایلی از سالن مسابقات نیز اخراج شوند وی جرائم ویژه ای را متخمل گردند.
5- خطاها و جرائم مرتبط به آنها.

جرائم

خطا ها

 کسر(3/0)از بارم نهائی

هر نوع نقص مقررات مربوط به لباس ژیمناست(بند2-2-د)    

کسر(3/0)از بارم نهائی

در جریان نگذاشتن مسئول ژوری وسیله قبلو یا بعد از اجرای برنامه 

کسر(3/0)از بارم نهائی

طولانی نمودن زمان 30 ثانیه قبل از شروع برنامه  

کسر(3/0)از بارم نهائی

طولانی نمودن زمان 30 ثانیه پس از سقوط از وسیله جهت ادامه و تکمیل برنامه اختمام برنامه در زمان فرود

کسر(3/0)از بارم نهائی

بازگشت مجدد به صحنه مسابقات پس از اتمام برنامه ژیمناست

کسر(3/0)از بارم نهائی

صحبت نمودن مربی ورزشکار در حین اجرای برنامه

کسر(3/0)از بارم نهائی

سایر موارد بی انضبا طی و رفتار های غیر اخلاقی و غیر ورزشی 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox